Alternatifim Cafe

Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı

Discussion started on Milliyetçilik

evanescence_bep

Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı


"Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur."

"Harp muharebe, hele meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir, ulusların çarpışmasıdır. Ulusların bütün varlıkları ile, bilim ve teknik alandaki seviyeleri ile, başarıları ile, ahlakları ile, kültürleri ile, faziletleri ile, kısaca göz ile görülür bütün güçleri ve varlıkları ile, her türlü araçları ve olanakları ile çarpıştığı bir sınav alanıdır."

"Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teţrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir."

Milliyetçilik Atatürk ilkeleri arasında son derece önemli bir yere sahiptir. Akılcılık, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik gibi ilkelerle bütünleşen ve Türk milletinin birlik ve beraberliğinin temel yapısını açıklayan bu ilke, her türlü menfi yorumlara kapalıdır. Milliyetçilik ilkesi, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın da çıkış noktasını oluşturmuş ve tüm ezilen ulusların kurtuluş hareketlerine önderlik yapmış, örnek oluşturmuştur. Atatürk'ün türlü demeç ve söylevlerinde açıklık kazanmış olan bu ilke, Fransız Devrimi'nden sonra dünyaya yayılan özgürlük düşüncesinin tarihsel gelişimi içinde her ulusun kendi geleceğini kurma inancının doğal bir sonucu olmuştur.

Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde dünyadaki gelişmelere paralel olarak milliyetçilik yönünde kıpırdanmalar olmuş, Türk dilinin ve dünyaya yayılmış Türk toplumlarının araştırılıp incelenmesi yönündeki siyasi ve bilimsel faaliyetler Türkçülük akımı olarak adlandırılmıştır. Bugün, Anayasamız'da da yer alan ve Atatürk tarafından belirlenen milliyetçilik kavramı ise temel bir ilke olarak, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'yla başlayan süreçte, hakimiyeti kendi iradesine aldığı dönem boyunca gerçek anlamını kazanmıştır. Atatürk bu ilkeye akılcı, gerçekçi, barışçı ve cumhuriyetçi bir nitelik kazandırdıktan sonra "Türk Milliyetçiliği" ifadesiyle gerçek kapsamını ve sınırlarını çizmiştir.

Milliyetçilik ilkesine göre, Türk ulusu büyük insanlık ailesinin yüksek onurlu bir üyesidir. Bu bakımdan bütün insanlığı sever; ulusal onur ve çıkarlarına dokunulmadıkça başka uluslara karşı düşmanlık beslemez ve aşılamaz. Milliyetçilik ilkesi, bütün çağdaş uluslarla uyum içinde yaşamakla birlikte, Türk toplumsal varlığının özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini saklı tutmayı esas sayar. Bu bakımdan kendi özüne aykırı akımların ülkeye girmesini ve yayılmasını istemez.

Atatürk milliyetçiliği, gerek bağımsız, gerekse başka devletlerin uyruğu olarak yaşayan bütün Türkleri derin bir kardeşlik duygusuyla candan sevmek ve onların refah ve gelişmesini candan dilemekle birlikte, siyasal sınır olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını tanır. Milliyetçilik ilkesine göre, Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk dili ile konuţan, Türk kültürü ile yetiţen, Türk ulusunun her yönden yükselmesi düţüncesini benimseyen her birey, hangi dinden olursa olsun Türk'tür. Milliyetçilik ilkesini, ulusal bilincimize Kurtuluţ Savaţı ile perçinleyen güç, Türk toplumunu birbirine bağlayan en yüce bağın ulusçu bağ olduğu inancıdır. Bu ulusçu bağın en özlü deyişi "Ulusal Birlik Duygusu"dur.

Milliyetçilik ilkesi özet olarak: "Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek"tir. Milliyetçilik ilkesi, Türk ulusunun "bütün bireylerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde ulusal bilinç ve ülküler çevresinde toplamak" inancıdır.

"Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teşrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverligimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir."

"Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız... Çünkü tarih, hadiseler ve müşahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir."

"Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir; Milletin evlatlarıdır. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti nefs, gerçek saik olmuţtur."


Atatürk milliyetçiliği, Türk toplumunun en eski kaynaklarına dek, bütün tarihine uzanmakla birlikte asla bir ırk milliyetçiliği, bir şovenlik değildir. Akıp giden zaman içinde Türk ulusunun, çok eski bir ulus olduğu bilincini uyandırarak ulusal bağları besleyen, geliştiren bir kültür milliyetçiliğidir. Bu milliyetçilikte yurt, Atatürk'ün daha ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlarken ulusal antlaşma (Misak-ı Milli) ile sınırları çizilmiş bugünkü Türk yurdudur. O'nun ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözü de zaten böyle bir anlama gelir. Kendini Türk bilen, Türk duyan, Türk olmakta övünen ve tarihimize, yurdumuza, ulusumuzun yarınlarına inanan her yurttaşı, Türk kabul eden gerçekçi, insancı bir milliyetçiliktir bu. Amacı da, ulusal sınırlarımız içinde yaşayan Türk halkının kendi öz değerlerini, temel kültürünü, çağdaş uygarlık ilkelerine göre işleyip geliştirmek, onu iç-dış bütün bağlayıcı, engelleyeci öğelerden kurtararak ilerletmek, refaha, mutluluğa, kavuşturmaktır.


#1 - Temmuz 19 2007, 12:53:42

fransız ıhtılalından berı zarlı bır haşere gıbı yayılan mıllıyetçılık dalgası ...
#2 - Temmuz 19 2007, 13:13:36

evanescence_bep

Yorumunu ne manada yazdın??

Kavrayamadım...

Haşere derken??
#3 - Temmuz 19 2007, 13:31:05

tR!gonometR!k

Bak canım sonuçta Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebeplerinden biri (hatta en önemlisi ) de budur. Çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan koca imparatorluğun yıkılmasına sebep olmuştur bu akım.Bu yüzdendir tepki.
#4 - Temmuz 19 2007, 13:35:16

evanescence_bep

Osmanlı Devletini Milliyetçilik akımı yıkmamıştır...

Milliyetçilik akımı Osmanlı Devletini ayakta tutan önemli unsurlardan biridir...

Osmanlının yıkılmasına sebep olan padişahların yetersizliğidir...

Eğer Osmanlı Tarihi kitabını okursanız siz de bu kanıya varacaksınız...

Yükselen Milliyetçi güç asla yıkıcı değil yapıcı olmuştur...

Atatürk Milliyetçi düşünceye sahip olmasaydı eğer düşünsenize Milletini benimsemeseydi...

Şİmdi biz burada olabilir miydik??

Milliyetçi güç asla yıkıcı olmamıştır...

Şu anki Milliyetçilik te ihtilal yıllarındaki gibi değildir...

Yükselen akım ırk,din,dil ayırt etmez..

Hem haşere de ne oluyor...

Yazan arkadaş açıklabilir mi?

Ona göre cevap vereceğim de...


#5 - Temmuz 19 2007, 13:40:14

tR!gonometR!k

Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan Milliyetçilikle Atatürk'ün Milliyetçiliği aynı şeyler değildir.Mukayese yanlış olur.Kaldı ki bu akımın imparatoru parçaladığı bir gerçektir.Azınlıkların ayaklanmasına sebep olan bir teşviktir bu akım.
#6 - Temmuz 19 2007, 14:06:48

evanescence_bep

Ancak şunu göz ardı ediyorsun ;

Eşitlik , özgürlük gibi sebeplerden padişahı zor durumda bırakarak ihtilal yapanlar sol görüşlülerdir...

Milliyetçiler her zaman ülkenin en iyi durumu için mücadele etmiştir...

Azınlıkları teşvik eden Milliyetçiler değildir...

Bahsetiğimiz konuda fransız ihtilalinin mevz-u bahsini anlamış değilim...

Fransız ihtilalinin Milliyetçilik akımıyla değil solcuların akımıyla alakası vardır...

Milliyetçilikği günümüzde karalamaya çalışan emperyalist güçler abuk subuk bilgileri yaymaktadır..

Osmanlı tarihi kitabını okursak gerçek bilgilere ulaşılır . poisOfsoul .
#7 - Temmuz 19 2007, 14:41:40

Yorumunu ne manada yazdın??

Kavrayamadım...

Haşere derken??

haşere derken imparatorlukları yavaş yavaş kemiren ve geri dönüşü olmıyan bir yola sokan böcek. tatmın edıcımı.
#8 - Temmuz 19 2007, 16:27:08

evanescence_bep

Sen Milliyetçi görüşlü olmaya bilirsin ama milyonlarca tarfatarı olan bir görüşe nasıl bir laftır bu...


İmparatorlukları kimin kemirip sövdüğünü herkes biliyor...

Sen konuş....

Bu arada senin savunduğun görüşü tahin edebbiliyorum...

Esas böcek başka bir Ülkü'ye laf edendir..
#9 - Temmuz 19 2007, 16:29:32

senın bahsettığın türk milliyetçiliğiyse eğer bu gün başka bir millet olasan onu savunacaktın buda demek oluyor ki değişken yapıya sahip bir şey biraz osmanlıdan uzaklaş ve evrensel bak görüceksin ki parçalama ve bölücülü yapısına sahip en kuvvetli güçtür bu konu üniversitede ders olarak da geçer zaten biraz daha araştırmacı olmanı öneririm.

ve unutma ki tarih tekerürden ibarettir aynı saplantıya batanların bekası da değişmeyecektir.
#10 - Temmuz 19 2007, 16:33:18

evanescence_bep

Tüklüğü batıran Türk Milliyetçiliği demek istiyorsun kısaca...

Allah'ım ya...

Türklüğü bitiren Türk Milliyetçiliği demek ne kadar saçma farkında mısın?..
#11 - Temmuz 19 2007, 16:40:41
« Son Düzenleme: Temmuz 19 2007, 16:41:17 Gönderen: ^^GüNDüZ YüRüYeN^^ »

ne turk millyetçiliği ben evrensel bak diyorum sen halen tekrar ediyosun

milliyetçiliğin olumsuz bir şey olduğunu nasıl anlatıyım sana
#12 - Temmuz 19 2007, 16:51:36

evanescence_bep

Bak benim kabullendiğim görüşü bana olumsuz diye anlatmaya çalışma...

Evrensel olarak baktığında da aynı şey mevcut...

Ben şu an Türk'üm hep öyle kalacağım ve bu yüzden Türk Milliyetçisiyim...

Yani boşuna uğraşma bana Milliyetçiliği kötülemek için....

Ve bence burada farklı görüştesin diye benimle muhalefet etme...
#13 - Temmuz 19 2007, 16:53:49

tartışmak için forum var orası su götürmezde


inad etmenin en güzel örneği osmanlı diyorum.
#14 - Temmuz 19 2007, 16:55:04

evanescence_bep

Yahu bak Vatanını Milletini elbet seviyorsun değil mi?

İŞte biz bu vatan sevgisinden doğmuş bir kesimiz...

Şu anda eski ihtilal yılları kalmadı farkındaysan??

Şu anda Milliyetçilik üst noktalarda seçimlerde de göreceksin bunu...

Merak etme az kaldı...

Milliyetçilik ırk,dil,din ayrımı yapmıyor... Bunu yapan Milliyetçi değildir zaten...

Daha önce nerede söyledim hatırlamıyorum ;

Milliyetçilerin sorunu düşmanlarıdır... pkklılar , ve tarihi düşmanları...
#15 - Temmuz 19 2007, 16:58:20

milliyetçilik ırçılık gütmese diyer ırklarla alıp veremediği olmazdı o zaman buna ne diyeceksin?
#16 - Temmuz 19 2007, 17:00:22

evanescence_bep

Hah evet bi bu eksikti zaten diyeceğim...

Bak kardeşim anlatamıyorum galiba ;

pkklılarla alıp veremediğimiz olmayacak mı??

Adamlar geliyor ülkemizden toprak almaya çalışıyor... Türkiye'ye nota veriyor..

Yani onlar bize sataşıyorlar...

Şİmdi çıkmış yunan amerikalı avrupalı sırf Türkler onlarla zamanında savaştı diye öclerini almak için dikkat BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜne yardım ediyorlar...

Sadece Milliyetçilere değil tüm Türklere saldırıyorlar farkında değil misin?

Sadece Milliyetçiler mi sanıyorsun ki tehlikede ? HAYIR!

Herkes tehlikedesiniz...

Çünkü şanlı zaferlerle dolu bir geçmişimiz var ve bunu çekemiyorlar...

Diğer devletler bize bulaşıyor...

Türkiye hiçbir zararda bulunmadığı halde...

Şİmdi sen bana kalkmış ırkçılık ne sorunun var diyorsun?? İŞ mi senin bu yaptığın??

pkklı beni bölmek istiyor ben susayım..

OLDU!..

Başka??..
#17 - Temmuz 19 2007, 17:05:13
« Son Düzenleme: Temmuz 19 2007, 17:10:01 Gönderen: ^^GüNDüZ YüRüYeN^^ »

karşılık verirsen benim dediğme geliyosun işte...  sizi bizide yok diycem ama bak sen kendi kafan da çoktan bölmüşsün ben sana kendi ağzınla dediğini daha iyi anlatamam zaten, herkesin tarihi şanlıdır zanneiyomusunki bir türklerin ki şanlı!
#18 - Temmuz 19 2007, 17:09:01

evanescence_bep

Senin görüşünü bilmiyorum ama uzaktan Atatürk'ün bir ilkesine bu kadar laf etmeyi başarıyorsun ya pes !:..

Milliyetçiliğe kastın nedir ha?

Olumsuzlaştırmaya çalışıyorsun...

Bu vatanda herkes birdir...

Vatana ihanet etmediği sürece...

Dediğime karşılık vermiyorsun ne oldu...

3 -5 tane çapulcunun toplandığı pkkya mı bırakalım ülkeyi...

Az buçuk mantık lütfen...

Sen cevabını verirsin ben çıkıyorum...

Ama emin ol gelince vereceğin cevaba tetikli birşey yazarım rahat ol...
#19 - Temmuz 19 2007, 17:12:23

"Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek"tir. Milliyetçilik ilkesi, Türk ulusunun "  mübalasız!
#20 - Temmuz 19 2007, 17:16:18

evanescence_bep

Bu cümle tabiki de kusursuz bir cümle...

Yukarıda bahsettiğiniz...
#21 - Temmuz 19 2007, 19:32:10


evanescence_bep

Mübalasız derken neden bahsettiğine bağlı!!..
#23 - Temmuz 19 2007, 19:45:20

metın de baya bır övgu var dıyorum ve bunun objektıf tarıhçılığe sığmadığnı söyluyorum.
#24 - Temmuz 19 2007, 19:49:10

_Asİ_

milliyetçilik gören gözler içindir.bakmak ve görmek de farklı şeylerdir.

bakmayı biliyosan görebilirsin.körsen sözüm yok.
#25 - Temmuz 19 2007, 20:40:45

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.