Alternatifim Cafe

Postmodern Devlet Anlayışı

Discussion started on Devletçilik

C_R_A_Z_Y

  Postmodernizm alanında bir çok düşünür çeşitli eserleri ile görüşlerini açıklamaya çalışmışlar ve gelecek yüzyılın toplum yapısı ile devlet yapılanması konusunda bazı öneriler geliştirmişlerdir. 21.yy. modern çağların son dönemi olarak kabul edilmekte, bu asrın sonunda dünyada ortaya çıkan egemen yönetim yapısı kendi egemenliğinin devam edebilmesi için, yeni bir dünya ve toplum düzenini, postmodernizm başlığı altında gündeme getirmektedir. Postmodernizm kavramsal olarak ele alındığında modernizm sonrası anlamına gelmektedir. Modern dönemlerde devlet ve toplum nasıl bir yapıya sahipse, 21.yy ve sonrası için öngörülen postmodern dönemlerde, toplum ve devlet yapılanması tümü ile bundan farklı olacaktır. Bu doğrultuda dünyayı yönetme talebinde olan uluslararası sermaye ve desteğindeki akademik merkezler karar verdikten sonra bütün dünyaya bu yeni yapılanmanın isteği doğrultusunda büyük bir medyatik ve bilimsel saldırı başlamıştır.
 

Postmodernizm, modernizm sonrası olarak geleceğin toplum yapısını egemen merkezlerin istedikleri doğrultuda gündeme getirirken, toplum ve devlet olgularını da bu doğrultuda ele almaktadır. Jameson ”postmodernizm, bir anlamda Avrupa merkezciliğin sonu ve Amerikan merkezciliğin ideolojisi olarak görülebilir” der. `Post` eki bir sonralık ve başkaldırı ifade ettiğine göre, Avrupa merkezciliğin geride kaldığı, bütün dünyanın Amerika merkezli yeni bir yapılanmaya dönüştürüldüğü bir süreçte ortaya çıkan modern çağlar sonrasının adı olarak gündeme gelmektedir. Modern çağların ortaya çıkış sürecine bakıldığında, bunun daha çok Avrupa merkezli bir tarih süreci sonucunda gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Amerika, Avrupa merkezciliği ile hesaplaşırken, postmodernizm akımı ile benzeri bir süreç içinde hesaplaşmaya girmektedir. Postmodernizmin modern mimarlığa getirdiği eleştirilerin benzeri doğrultuda diğer sanat alanlarında da yerleşik modernizm ürünlerine eleştiriler yapılmıştır. Bu anlamda postmodernizm aslında modernizmin içinde türemiştir.Sanat alanı ile beraber teknolojideki gelişmeler de postmodernizmi hakim kılma sürecini hızlandırmıştır. Toplumun kendini yeniden yaratma sürecinde birbiriyle çelişen karşıt düşünce ve gelişmelerin postmodernizme yönelişi güçlendirdiği görülmektedir.. Akıl ve bilim gibi modern dönemin önde gelen 2 ana öğesi, postmodernizm adına ciddi olarak saldırıya uğramıştır. Akıldan ve bilimden uzak kalınan bir döneme girilirken, tanrı ve din olgularının ciddi olarak yeniden devreye girdiği görülmektedir. Bilimin çözemediği sorunların din ile çözüleceği, tanrının gücünün insan yapısı bilimden daha fazla olduğu, bilimin üzdüğü insanlığa dinin mutluluk vereceği postmodernizm adına savunulmuştur. Modern çağların bilimsel yaşam biçiminden, postmodern çağların dinsel örgütlenmeye dayanan yaşam biçimine geçiş bütün dünyaya empoze edilmiştir.


Postmodernizmin toplum kuramı genel olarak belirsizliğe dayanmaktadır Modern çağlar toplumu bilimsel verilerin sonuçlarına göre yönelendirmeye çalışırken, postmodern filozoflar gizli bilim düşmanlığı yaparak bu tutumdan kaçınmak için toplumları teşvik etmektedir. Çünkü onlara göre toplumları belirlemek olanaksızdır. İnsanın belirlenemez yapısı insan toplumlarına da yansımaktadır. Onlara göre toplumda sürekli olarak parçalanmışlık, kaos ve süreksizlik vardır.Bu nedenle postmodernistlere göre herhangi bir toplumsal konunun belirlenmesi imkansızdır. Toplumda belli bir düzenlilik yoksa toplumu kavramak ve buna bağlı olarak geleceğe dönük değerlendirme yapmak imkansızdır. George Godemer`e göre, anlama ya da kavrama esas olarak kişilerin yorumlama kapasitesine bağlıdır. Yorumlama kapasitesi ise insanın geçmiş deneyleri tarafından belirlenmektedir. İnsanların içinde bulundukları iletişim düzeni onların yorumlama kapasitelerini yönlendirir. Bu da dilde yansımasını bulmaktadır. Dili kullanan insanlar yaptıkları yorumlarla bilgi üretmektedirler ve bu bilginin doğruluğunu ya da yanlışlığının tartışmak mümkün değildir. Eğer hiçkimse toplumla ilgili belirleme yapmayacaksa bu aynı zamanda hiç kimsenin herhangi bir kimse için karar veremeyeceği anlamına gelmektedir. Postmodernizme göre, postmodern aşamaya geçen toplum yapısı modern dönemlerden farklıdır.İktidar herşeyi düzenleyecek güce sahiptir ama mutlak değildir, değişken bir yapıya sahiptir. İktidarın parçalanması ile çoğulcu bir yapı kendiliğinden ortaya çıkar, buna karşı çıkmak ise direnmeyi ve mücadele etmeyi gerektirir. İnsanın arzu ve istekleri toplumu, devleti, ekonomiyi ve kurumları belirlemekte ve bunun sonucunda ortaya çıkan biçimlenme baskı altına alınmaktadır. Postmodernizmin insanın özgürleşmesine önem verdiği dikkate alınırsa hertürlü baskının kalkması gerekmektedir. İnsanın düşüncesinin her türlü baskının ötesinde gerçekleşebilmesi için herşey yapılmalıdır. Toplum içinde varolan çoklu yapının gerektirdiği çoğulculuk örgütlenmeli ve herkesin kendi isteği doğrultusunda düşünebilmesi ya da yaşayabilmesi postmodernizm adına sağlanabilmelidir. Toplum içinde bir çok alternatifın devrede olması, hiçbirisinin mutlak doğru olarak gündeme gelmesine izin vermez. Bütün anlayışlar toplumda eşit olarak bulunma hakkına sahiptirler (gelişmemiş toplumlarda olasılıkla bu taleple eşit güçlünün geleneğinin eşitliği olacaktır) ve hepsi için eşit oranda bir meşruiyet geçerli olacaktır. Kimlik dünyayı ve insanın dünyadaki yerine algılamayı sağlayan bir mekanizma olarak önem kazanmaktadır. Her birey kendi olma hakkına sahiptir ve kendi kimliğini yaratarak topluma açılabilecektir. Postmodern toplum bu nedenle çok kimlikli bir yapıya sahip olacağı varsayılır. Tek tip kimliğe sahip olan toplum yapılarının bu doğrultuda değişmesi önerilmekte ve çoğulculuk adına çok kimliklilik gündeme getirilmektedir.


AYDINLANMA ÇAĞI VE MODERNİZM


Modernizm orta çağ karanlığına karşı ortaya çıkan bir gelişmenin sonucudur. Keşifler ve icatlarla beraber içine girilen 15. yy’den sonra insanlık bu karanlık dönemden kurtulmuş ve daha sonra da Rönesans ile reforma giden yol açılmıştır. Dinde ortaya çıkan yenileşme hareketi bir protesto hareketi olarak gelişmiş ve daha sonra ortaya çıkan Protestanlık akımı dinde yenileşmeyi gündeme getirmiştir. Dinsel baskının azalması ile beraber Rönesans çağına girilmiş ve bu dönemde verilen eserler ile insanın yalnızca manevi bir varlık değil ama aynı zamanda maddi bir varlık olduğu da ortaçağın maneviyatçı görüşüne karşı ortaya konulmuştur. 15. yy’dan sonra ortaya çıkan bu gibi gelişmeler insanlığın karanlıktan aydınlığa yönelen yolunu hazırlamışlardır. Modern devlet, aslında Rönesans ve reformla başlayan ve aydınlanma hareketi ile mantıksal sonuçlara ulaşan köklü bir zihin değişikliğinin ürünü olmuştur. Modernizmin ürünü olan modern devletin belirginlik kazanmasında, Avrupa'nın endüstri devrimi ve kapitalist gelişme önemli roller oynamıştır. İnsanların kutsallık ve dinsellik anlayışlarını aşmasının modern devletin ortaya çıkmasında önemli rolü olmuştur. 17.yy’nin başlarına kadar süren inanç temelli düşünce, aklın ve bilimin ortaya çıkması ile gerilemiştir. Ortaçağda egemen olan dinsel düzen giderek etkisini yitirince aydınlanma hareketi gelişmiş ve bunun sonucunda da modern toplum ve bunun uzantısı olarak da modern devlet anlayışı gündeme gelmiştir. Feodal beyler giderek güçlerini yitirirken, gelişen ekonomik yaşam daha geniş pazarları gündeme getirmiştir. Geniş Pazar olgusu gelişince, pazarda kullanılan ortakdil, geniş pazarın egemen olduğu alanlarda uluslaşma olgusunu gündeme getirmiştir. Pazar ekonomisi feodal beylerin üstünlüğüne son verirken, giderek genişleyen pazarların kontrolü ve denetlenmesi bir gereksinme olarak belirmiş ve bunun sonucunda da daha geniş alanlara hükmeden merkezi bir otorite arayışı gelmiştir. Toprağa bağlı tarım ekonomisinden, pazarlara açık piyasa ekonomisine geçildiğinde değiş tokuşa dayanan trampa sisteminin yerini alım satıma dayanan para sistemi almıştır. Para bastırma ve pazarda geçerli kılma gereksinmesi de, merkezi devlete geçişi sağlayan bir başka faktördür. Pazar ve piyasa ekonomisinin gelişmesi ile beraber bugün anladığımız anlamda modern devlet olgusu insanlık tarihi içindeki yerini almıştır. Rönesans 16.yy’da İtalya'da ortaya çıkmış ve zamanla bütün Avrupa'da etkinlik sağlamıştır. Dinsel düşüncenin terk edilerek, insanın ve doğanın yeniden dindışı biçimde algılanması hareketi olarak Rönesans modern Avrupa'nın yaratıcısı olmuştur. Kilisenin toplum içindeki yeri sarsılınca, Rönesans ve reform öne geçmiş ve çağdaş topluma giden gelişme süreci başlamıştır. Dindışı eğitim ile laik kuşaklar yetiştirilmiş ve dinin ötesinde laik toplumlar oluşturulmuştur. Bu gelişmenin sonucunda da yepyeni bir devlet anlayışı gündeme gelmiştir. Doğa karşısında başarı sağlayan insan aklı modern toplumun ve devletin yaratılmasında da etkili olmuştur. Fransız aydınlanmacılarının öncülüğünde gelişen aydınlanma hareketi önce Fransa devrimini gerçekleştirmiş ve daha sonra bu devrimin ışığını bütün Avrupa'ya yaymıştır. Fransız aydınlanması Fransız devriminin ana nedenidir. Fransız devrimi aydınlanmacı yönü ile önce Avrupa ülkelerine daha sonra da bütün dünyaya öncülük etmiştir. Dinin etkisinden kurtulmak ve modern bir toplum yapısı oluşturmak isteyen bütün ülkeler Fransız devrimini örnek almışlardır. Avrupa'nın dışında kalan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti de devlet olarak ortaya çıkarken aydınlanmanın öncüsü olan Fransız devriminin bazı özelliklerini örnek almıştır. Aydınlanmanın karakteristik özelliği olan bilginin topluma yayılması süreci ve halkın bilgilendirilmesi olgusu tüm modern çağlar süresince devam etmiştir. Bilgilenen ve bilinçlenen halk kitlelerinin toplumun yönetiminde söz sahibi olmak istemeleri ile modern devlet olgusu kendiliğinden gündeme gelmiştir. Aydınlanma düşüncesi tarihin insanoğlunu özgürlüğe götürdüğünü göstermektedir. Öğrendiklerinin yanında akıl yürüterek bilgisini güçlendiren ve bu birikimi ile toplumu yönlendirmeğe başlayan insanoğlu, bu yeni konumuna uygun düşecek bir devlet yapılanmasının ardında koşmuştur. Modernizm olarak tanımlanan aydınlanma projesi insanlık tarihinin son 300 yılının başta gelen bir özelliği olmuştur. Aydınlanmanın yarattığı modern çağlar, modern devletin ortaya çıktığı dönem olmuştur. Devletin tanımı toplumların siyasal örgütlenmesi olarak yapıldığına göre, modern toplumların örgütlenmesi ile modern devletler kendiliğinden gündeme gelmiş ve son 300 yıllık süreç içinde gelişmeler göstermiştir.


Aydınlanmanın ortaya çıkardığı insan aklı, modernizm sayesinde topluma ve devlete taşınmıştır. Modern toplum gibi modern devlet de insan aklının ürünleridir. Ortaçağların derebeyliğe ya da feodal düzenine dayanan geri devlet türüne karşılık, modern devlet büyük alanlara hükmeden ve bu alanlar üzerinde oluşan ekonomik yapıyı kontrol eden büyük bir merkezi güçtür. Kendi içinde belirli bir akıl ve bilim birikimini içeren geniş bir siyasal örgütlenmedir. Akılcılık ve bilimcilik öne geçince, bu iki sürecin sonucunda gerçeklik kazanan devlet yapıları da belirli bir akla ve bilimsel birikime kendiliğinden sahip olmaktadırlar. Devlet aklı denilen olgu bir anlamda, modern devletlerin çekirdeğini meydana getirmiş ve gelişmelerini yönlendirmiştir. Devletlerin gerçeklik kazanmasını sağlayan bürokratik yapılar, sivil ve askeri bürokrasi ile beraber belirli bir bütünü oluşturmuşlar, devletlerin koruyucu bir zırh içinde gelişmesine sağlayan süreci güvence altına almıştır. Feodaliteden kopuştan sonra ortaya çıkan ekonomik yapıda önce ticaret daha sonra da endüstri gelişme göstermiş, her iki olgu da ekonomik yapıyı değiştirince, bunların modern devlet örgütlenmesine büyük ölçüde değiştirici yansımaları olmuştur. Modern devlet, büyük bir siyasal örgütlenmenin adıdır. Büyük alanlara toplum yararına düzenlemek, büyük nüfusları birarada bir düzen içinde yaşatabilmek, bu kadar geniş ülke ve nüfus yapıları üzerinde hukuk düzenleri kurabilmek için modern devletler büyük siyasal örgütlenmeler biçiminde gündeme gelmişlerdir. Modern devletin ana unsurları, siyasal bilim açısından ülke, nüfus ve egemenlik olarak tanımlandığından, her devletin belirli sınırlarla çevrilmiş bir ülkede yaşayan nüfus topluluğu üzerinde otorite yani egemenlik kuran bir siyasal yapı olduğu kabul edilir. Sınırlarla çevrilmiş belirli bir ülke içinde yaşayan halk topluluğunun siyasal olarak örgütlenmesi ile modern devletin ortaya çıktığı genel olarak benimsenen bir açıklamadır. Modern çağların devlet anlayışı 3 temel ögeye dayanan ve bunları sonuna kadar koruyarak savunan bir hukuksal ve siyasal mekanizmanın yansıması olarak kimlik kazanmıştır. İlk olarak tek adamın egemenliğinde ortaya çıktığı için monarşiler modern devletin ilk biçimidir. Daha sonraları tek adam yönetiminden uzaklaşıldıkça, oligarşiler ya da demokrasiler ya da cumhuriyetler birbirini izleyen modern devlet biçimleri olmuşlardır. Modern devlet zaman içerisinde tek adamın egemenliğinden bütün halkın egemenliğine doğru gelişmeler gösteren değişim sürecinden geçmiştir.


Doğal hukuk ve sözleşme doktrini, aydınlanma döneminin önde gelen iki önemli yansımasıdır. İnsanın doğadan gelen yanını ele alan ve bunu hukukun temeli olarak geliştirmek isteyen doğal hukuk okulu, insan toplumlarının oluşumunu bir toplumda yaşayan tüm insanların bir araya gelerek bir sosyal sözleşme imzalaması ile açıklamaya çalışmıştır. Bu görüş genel olarak batı demokrasilerinde kabul edildiği için, modern devletin temelinde, toplumda yaşayan bütün insanların ortak rızasının bulunduğu varsayılır. Devletin oluşumuna ortak olarak katılan herkes hem toplumun hem de devletin eşit ölçülerde sahibi olarak kabul edilmekte, belirli aralıklarla yapılan seçimlerle modern devletin başına hükümeti oluşturacak heyetler getirilmektedir. Böylece, modern devletin, ülkede yaşayan yurttaşların tümünün yönetimine katıldığı demokratik bir yapıya sahip olduğu benimsenmektedir.


Modern devlet tam anlamıyla bir toplumsal örgütlenmedir. Tüm kurumlarda olduğu gibi toplum içindeki şiddet olgusu da tekelleşmekte ve devletin denetimi altına girmektedir. Devlet bir anlamda sahip olduğu büyük güç ile toplum üzerinde baskı kurmakta ve ideolojik aygıtlarını kullanarak toplumu ortak ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektedir. Modern devlet, diğer devletler olan rekabet düzeni içerisinde kendi toplumunu modernleştirmek için tüm çağdaşlaştırıcı eylemlere öncülük eder, bunları planlar ve toplumun yararına organize eder. Yarış düzeni içerisinde bütün modern devletler kendilerine bağlı olan toplum yapıları ile beraber bir kalkınma ve modernleşme yarışına kalkışmışlardır. Devletler arası rekabet beraberinde geniş alanlara hükmetme konusunda da çekişmeyi gündeme getirmiş, ve bu süreç sonucunda insanlık 20.yy içerisinde iki kez büyük dünya savaşlarına sürüklenmiştir. Modern devletler, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin verileri çoğaldıkça daha da güçlenmişler ve kendi toplumları içerisinde en büyük güç olarak denetlenemez noktalara gelmişlerdir. Modern devlet yapıları, son dönemde beklenen ötesinde güçlenince, bu yapıları tasfiye etmek isteyen uluslararası güçler ortaya çıkmış ve bunların örgütlediği programlar dahilinde modern devletlerin gücünü kırarak yeni bir dünya düzeni oluşturabilmenin yolları araştırılmıştır. Küreselleşme olgusu bu aşamada gündeme gelmiş ve modern devlet düzenleri tasfiye edilerek uluslararası sermayenin güdümünde bir dünya devleti arayışı başlamıştır.


POSTMODERN DEVLET ANLAYIŞI


Postmodernizm, modernliğin temel belirleyicilerinin yani akılcılığın, bürokrasinin, uzmanlaşmanın, merkeziyetçiliğin, hiyerarşinin, kimlik belirlemelerinin ve dolayısıyla modern devlet yapısının reddiyesidir. Devleti arka plana itip bireyi öne çıkararak belirsizliği, parçalılığı, kültürel çoğulculuğu savunur.


Postmodernist düşünürler ulusun hayali bir cemaat olduğundan ve toplumsal alanın heterojen ve bütünleştirilemez olduğundan hareketle ulusallık kavramına karşı çıkmaktadırlar. Postmodernistler burada daha gerçekçi davrandıklarını iddia ederek etnik ve dinsel kimliklere dayalı cemaatselliği öngörmekteler. Bu cemaatsellik yaklaşımı ulus toplumun ve ulusal devletin reddidir. Bu anlamda postmodernizmi pre-modernizm olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Çünkü modern devlet öncesi dönemin arayışıyla bir anlamda yeni bir ortaçağa dönüş özlemi sergilemektedirler. Yaptıkları bireyi yüceltme adı altında aşiret, etnik, din, kan bağına dayanan bireyi yok eden toplumsal birimleri güçlendirmektir. Ortaçağda varolan din olgusu, cemaatler halinde ve kent birimlerinde yaşama olguları postmodernizmin savunduğu toplum düzeninde yeniden geçerlilik kazanmaktadır. Etnik ve dinsel kimliklere inilerek alt kimlikler hortlatılmakta böylece ulusal kimlikler devre dışı bırakılmaktadır. Ulusların bölünmesiyle bölgesel devletlerde veya kentlerde toplanmış insan topluluklarından ibaret bir dünya yaratmak arzulanıyor. Varlıklarını ve iktidarlarını dine gönderme yaparak haklı gösteren ve bu yolla ayrıcalıklarının sorgulanmasını engelleyen eski feodallerin yerini bugün yaptıklarını ve ayrıcalıklarını benzer bir şekilde mistik bir güçle, her şeyi en mükemmel biçimde düzenleyen ve asla sorgulanmaması gereken "piyasanın gizli eli"yle açıklayan yeni feodaller alırken eski feodal sınıfın egemenliğini açıklayan ruhban sınıfının yerini bugün kimi akademik çevreler, feodal beyin saray soytarısının yerini de kimi medya yorumcuları almış bulunuyor.


Modern devletin kalkması ile ortaya çıkacak boşlukta, tıpkı ortaçağda olduğu gibi kent devletleri gündeme gelecek, yerel yönetimler reformu adı altında kentlerin devletleşmesi sağlanacaktır.Böylece sonyıllarda kırlardan kentlere göç ettirilen insanlar yeni kent devletlerinde toplanacak ve merkezi devletin olmadığı bir noktada, kendi kentlerinde küçük devlet yapıları oluşturacaktır. Böylece, uluslararası tekelci sermayenin önüne dev bir engel olarak çıkan ulusal devletler tasfıye edilecek, küçük kent devletleri eski feodal beylikler gibi ortaçağın yerel devletleri biçiminde ortaya çıkacaktır. Çağdaş dünyada modernlik adına ne varsa, postmodernizm görüşü altında bunlar reddedilmekte ve eski dünya düzeninin yıkılıp gitmesi doğrultusundaki düşünceler gündeme getirilmektedir. Eski dünya düzeni modern devletlere dayandığı için, bunlardan kurtulmak isteyen uluslararası tekelci sermaye ve bunun kontrol ettiği siyasal güç merkezleri sürekli olarak postmodernizmi savunmakta ve bu doğrultuda güçlerini kullanarak dünyanın düzenini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeğe çalışmaktalar. Postmodernizm görüşü ile kendine düşünsel ağırlık ve meşruiyet kazandırmak isteyen uluslararası tekelci sermaye güçleri, bu görüşü savunanları örgütleyerek ve bunları destekleyerek, modern toplumun değerlerini yıkmak, buna dayanan modern devleti tasfiye etmek için ellerinden gelen her yolu denemektedirler. Sahip oldukları büyük para güçleri ile medya ve kamuoyunu denetimleri altına almaktalar, ve sürekli olarak postmodern düşünceler doğrultusunda yayınlar yaptırarak, toplumu oluşturan insanların beyinlerini yıkamaktadırlar.


Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla dünyanın birbirini denetleyen iki kutuplu yapısı bozulunca, batının fınanskapitalinin öncülüğünde bir emperyalist küreselleşme süreci ortaya çıkmış ve postmodern felsefe ile de bu açıkça dışarıdan desteklenmiştir. Sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırılması sürecinde geride kalan son engel olan modern devletin tasfiye edilmesi, postmodernizmin savunduğu anadüşüncedir. Postmodern felsefe toplumunu savunuyormuş gibi yaparken açıkça devlet düşmanlığı yapmaktadır. Yerleşik devlet anlayışı açıkça inkar edilmekte, uluslararası sermayenin ellerine teslim olmak daha güvenilir görülmektedir. Otoriter ve totaliter devlet anlayışlarından sonra, postmodernizm insanlığın gündemine globaliter devlet anlayışını getirmiştir. Uluslararası tekelci sermayenin çıkarları doğrultusunda bir globaliter devlet kurulsun diye, insan toplumları ve uluslar kendi devletlerinden vazgeçmeğe doğru sürüklenmektedir. 21.yy’nin ilk döneminde böylesine bir sürükleniş postmodernizm adına yönlendiriİmekte ve dünya halkları devletsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.


Postmodernizme göre ulus devlet aşıldıktan sonra yerel devletleşme, bölgesel devletleşme, ve dünyasal devletleşme olgusu kendiliğinden gündeme gelecektir. Postmodern anlayış bu süreçlerin tamamını kapsayarak globaliter devlet anlayışını savunmaktadır. Postmodernizm dinselliği, etnikliği, ve yerelliği savunmak yoluyla küreselleşmenin uluslararası tekelci sanayinin istediği şekilde gerçekleşmesini sağlayarak ulus devlet modelinin geride bırakılmasıyla kent devletlerinden oluşan bir dünya konfederasyonuna gidişin önünü açmaktadır. Dünya konfederasyonunun ön oluşumu olan kıtasal devletlerin yapısı açıkça ortaya çıkmış durumda. Kıta devleti olmaya çalışan Avrupa devletlerinin karşısında ABD, Kuzey Amerika Birliği, Çin ve Japonya öncülüğünde oluşturulan bir Asya Birliği'ni görüyoruz. Böylece postmodern devlet anlayışı ulus devletleri yıkarak hem küreselleşmeye yardımcı oluyor hem de küreselleşme öncesinde gündeme gelen bölgesel ve kıtasal devletlerin oluşumuna katkıda bulunuyor. Tüm bunların yanısıra Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) çatısı altında yeni bir uluslararası yapılanmaya gidilecek, Dünya Bankası(DB) ile Uluslararası Para Fonu(IMF) gibi ekonomik örgütler DTÖ’ye bağlanacak ve bütün dünya bir ekonomik entegrasyona girecektir. Çok uluslu tekellerin denetimi altında gerçekleşecek olan bu yeni ekonomik entegrasyon, dünya ekonomisini tekelden yönetecek, kesinlikle ulusal devletler tasfiye edileceği için ulusal ekonomilere izin verilmeyecektir. Dışa açılma adı altında DB ve IMF denetimi altına girecek olan ülke ekonomileri dışarıdan empoze edilecek tercihler doğrultusunda yönlendirecekler ve tüm dünya ekonomisi, uluslararası fınanskapitalin önderliğinde bütünleşecektir. Böylece tekbir dünya merkezi yaratılacak ve bunun adı da dünya devleti olacaktır. Küreselleşmenin son durağı olan dünya devleti, uluslararası finanskapitalin sahiplerine, bütün dünyaya egemen olma imkanı verecek, dünya halkları ise bir süper emperyalizm olan küreselleşme olgusu altında ezilerek yok olacaklardır.


Açıkça ortada ki postmodern devlet anlayışı tek bir devlet anlayışı değil; ikili bir devlet yapılanması öngörmektedir. Dünya ekonomisi tek bir dünya devleti aracılığı ile yönlendirilirken, dünya insanlarına da kentlere dolarak kendi kent devletlerinde yaşama rolü biçilmiştir. Ekonomik ve teknolojik üstünlüklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmeğe çalışılan bu yeni dünya düzeni, postmodernizmin istediği ikili devlet yapılanmasını gerçekleştirecektir.
#1 - Temmuz 14 2007, 22:03:25

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.