Alternatifim Cafe

Fuzuli

Discussion started on Yazarlar

1495 yılında Irak'ın Hille şehrinde doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. iyi bir öğrenim gördü. Bağdat'ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'a ve devletin ileri gelenlerine kasideler takdim etti. Böylece dikkatleri çekti. Kendisine dokuz akçelik bir maaş bağlandı. Hayatı Hille, Bağdat ve Kerbelâ dolaylarında geçti. Bir veba salgını sırasında öldü. Azeri lehçesiyle şiirler yazdı. Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri sayıldı. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkiledi. 1556 yılında öldü.

ESERLERİ
Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler yazdı. Bu üç dilde oluşturduğu birer Dîvân'ı vardır. Ayrıca Türk edebiyatının en güzel Leylâ vü Mecnûn mesnevisi Fuzûlî'ye aittir. Başka eserleri de bulunmaktadır
#1 - Ocak 01 2007, 21:48:51
İnsan insan olmalı ki, insanlarla insanca yaşayabilsin.

Vefasız Dünyanın Vefasız Sevgilisi

Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm,
Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm.

Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman;
Özümden bin beter derd-ü belaya mübtela gördüm.

Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam def'in,
Safadan dem uran hemdemleri ehl-i riya gördüm.

Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi.
Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm.

Fuzûlî ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden
Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gördüm.
#2 - Ağustos 12 2008, 14:10:17

''Yar için ağyare minnet ettiğim aybeyLeme
Bağban bir güL için bin hare hizmetkar oLur''
Bittiğim sözlerinden sadece bir tanesi..
#3 - Ağustos 23 2008, 20:42:05
...Senin aydınlığındır ay'a ışığını veren geceleyin.
Ben bir geceyim, sen bir ay'sın madem,
Gökyüzünde bensiz gitme, istemem...

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


Müthiş gazel.

#4 - Nisan 24 2010, 22:49:14
Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten
 

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.