Alternatifim Cafe

Kızılderililer Türkmüdür?

Discussion started on Tarih

İndiana Üniversitesinden Amerikalı Profesör Denis Sinor Sibirya Türklerinden Tunguz kabileleri ve Yukagir’lerin Tunç çağı evrelerinden beri Kızılderililerle ortak bir kültüre sahip olduklarını tespit etmiştir. Huş ağacından oyulmuş kayıklar, Pirok yani deri, ağaç kabukları örtülerek yapılmış barınaklar ya da Kızılderililerin yarı küresel (Wigwam) veya konik(tepec) çadırları tipinde ortak kültürler, önünde yarık bulunan hafif giysi türleri, makosenler, karlı ormanların temel ulaşım aracı kayak gibi donanımlar tespit etmiştir. (Erken iç Asya Tarihi- Prof. Dr. Sinor- S. 102)” (Tanrının Türkleri- Cilt.1- S.314- Semih Tufan Gülaltay)

“Sümer Tanrıçası İnanna’yı sembolize eden İnanna’nın “Ay kayığı” simgesi olan hilal şeklindeki, boğaza takılan kolyeye Tork denilmektedir. Anadolu’da Hitit devleti kurulmadan evvel yaşayan Tork-lar (Torkom) Hitit devleti sonrası kralları Pamba devrinde Hititlere boyun eğmek zorunda kalmışlardı. (The Hitites-Gurney-Pelican-U.S.A.) (Age. Sayfa:315)

“Tork isimli, Tanrıça İnanna timsali kolyeyi tıpkı Torkom’lar gibi Bozok (Etrak) kabileleri olan sarışın Kızılderili kabilelerinden Navajo’lar, Şanı’lar, Ocibya’lar kemikten yapılmış olarak boyunlarına takmaktadırlar. Bu “Tork”ları, Çokta Kızılderilileri hilalin ortasına yıldız koyarak göğsü kaplayan geniş bir Ay yıldız kolye olarak kullanırlar. (H.C. Tanju- Tunçderililer- S.6” (Age. Sayfa:315)

“Sümer alfabesinde “Tork” timsali C hilal “N” harfi yerine geçer. Fin-ogur dilinde de “Tork” kelimesi boğaz, boyun anlamına gelen C hilal ile sembolize edilirdi.” (Age. S.315)

“Mayalar kendi dillerine aynı bizim ifademizle “Mayanca” demektedirler. Maya’ların Orta Amerika’daki önemli yerleşim yerlerinden olan “Yuka-tan” isminin Türkistan’ın Yok-Tan bölgesinden gelme olduğu anlaşılmıştır. Bu bölge Sümer Türklerinin Mezopotamya’ya göçmeden evvelki yerleşim sahası idi...

Tahiti adasına ayak basan Captan Cook Kızılderililerin başlarına taktıkları çiçekten başlığa Türk adı verdiklerini 1769 yılında tespit etmiştir. (Papau Mailu Language- D’Argingy- Luzac- New Guiness) (Age. S.315)

“Fiji adalarında Rotuma yerlilerinin dillerinin Altaik dil olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Endonezya adalarının dillerinin de Altay dillerinden olduğu anlaşılmıştır. (H. Cemil Tanju-Tunç derililer. S.106) (Age.s.316)

“Doktor kelimesi yerine “Ah-men”, kırık çıkıkçıya “Kak-bak”, şifacı hekime”Ah-bak”, çocuk doğurtan ebeye “ilk-alan-zah” derlerdi.” Bütün Altaylılar gibi Kızılderililer birbirlerine amca, baba, teyze, hala, ağabey diye hitap ederler. Maya Kızılderililerinde 1878 yılında el öpme adeti tespit edilmiştir. (Tunç derililer. S.162) (Age. S. 316)

“Mohavk Kızılderilileri uzun eşek oyunu da dahil 12 Anadolu oyununun 11 tanesini bilmektedirler. Güreş ise bütün Kızılderili kabilelerinde dua ile başlanılan en önemli ata sporu olarak tatbik edilmektedir.”

“Brezilya ormanlarında Zakuma Kızılderililerinde güreş, rakiplerden birisi can verene kadar devam eder. Bizdeki “Kırkpınar” efsanesinde de pehlivanlar can verene kadar güreşmişlerdir.”

“Anadolu Türklerinin parmaklar arasına sicim gererek oynadıkları sicim oyunu Atabaşkan ve Keçuva kabilelerinde de oynanmaktadır. Üstelik figürler ve isimler de aynıdır. Eğer Anadolu’da bir figüre yıldız deniliyorsa, Kızılderililerde de yıldız denmektedir.” (Tunç derililer. S. 181) (Age. S. 316)

“İnka’lar kök sülalesine “Ay-ullu” yani ulu soy demekle beraber, kendi yöneticilerine Kur-Hakan demekteydiler. İnka’lar çocuklarına bir kahramanlık gösterene kadar ad vermezlerdi. Ad verme işlemi merasimle yapılırdı. (Dede korkut destanlarından Boğaç Han destanı hatırlanırsa, orada da çocuk bir kahramanlık gösterdikten sonra ad almış, ve bu ad alma işlemi de bir törenle gerçekleştirilmiştir.M.K.) bir kişi ölene kadar bir düzine ad ve nam sahibi olabilirdi. “

“Mayalarda buluğ çağına eren çocuklara ok ve yay verilirdi. Kafkasya Türklerinde hala yaşatıldığı üzere, kadın kocasını adı ile çağırmaz, “Evin büyüğü”, “çocukların babası” gibi sıfatlar kullanırdı. Kına yakma bütün Kızılderili kabilelerinde, Anadolu ve Orta Asyalı Altaylılar gibi uygulanmaktadır. Beşik kertmesi töresi aynı şekilde yaygın bir töredir.” (Age. S. 317)

Yukarıdaki paragrafta anlatılanların tamamı Anadolu’da yaşanmakta olan Türk kültürünün bire bir aynıdır. Bu kadar yakın ve benzer bir yaşam biçiminin binlerce kilometre uzaktaki bir kıtada aynen yaşanıyor olması tesadüflerle izah edilebilir mi?

“İnkalarda aşağı sınıftan yani “Kara budun”dan olan birisi bir boğayı öldürmeden evlenme hakkı kazanamazdı. “

“Mohavk ve Atabaşkan kabilelerinde Kore Türkleri olan İlu’lar gibi, nişanlı kızlar saçlarına nişan tüyü takarlar.”

“Loğusa kadın bütün Altaylılar gibi kutsal sayılır. Loğusanın kırkını yaparlar. Ölülerini bütün Altaylılar gibi, silahları ve atı ile birlikte “Kur-gan”lara gömerler. Kan davası bir töre olarak uygulanır.”

“Cenaze merasimlerinde bütün Altaylılar gibi ölü ağlayıcıları tutarlar. (Anadolu’da, Ankara yöresinde bu gelenek “Yasçı Tutmak” olarak yakın zamana kadar uygulanmaktaydı. Son zamanlarda azalmış durumdadır. Mayalar ölüm yıl dönümünde “Yıl aşı” verirler, cenaze törenlerinde erkekler yüzlerine kara boyalar sürerlerdi.” (Age. S. 317)

“Toltek Kızılderililerinin gebelik ve bereket tanrısı “Tez Katlı Poka” (Tez katlı boğa)dır. Kızılderililerde cennet ve sırat köprüsü kavramı vardır. Cennete Vakui (Akui- Altından ırmaklar akan yer) derler.”

“Siu Kızılderilileri’nin 1870 yılı sonlarında Papıti, Muhave, Kalamat, Şoson, Irok gibi kabilelerinde “Hu” çekerek Bektaşi semahlarına benzeyen ayinler yaptıkları tespit edilmiştir. (Tunç derililer.s.246)”

“İnkalarda Kopuz benzeri bir saz kullanıldığı tespit edilmiştir. Aztek ve Mayalar “Ç-şıra” (şıra) isimli içki içerler. İnkalar ise bu içkiye “Çira” derlerdi.” (Age.318)


Orta Amerika’da Türk İzleri


Sümerler Mu kıtasının batışından sonraki dönemde, bir Mu kolonisi olan ve hemen hemen Asya kıtasının yarısından fazlasına hükmeden Uygur İmparatorluğunun batıya göç eden bir parçasıydı. Meksika’da bulunan yazılı tabletler de Maya dili ile yazılmıştı ve 12.000-60.000 yıllık bir geçmişten bahsediyor, batık kıta MU’yu haber veriyordu. Böylece, Tibet’te bulunan tabletlerin doğruluğunu da teyit ediyordu. Daha doğrusu bu iki uzak mekanda bulunan yazılı kaynaklar, geçmiş hakkında verilen bilgilerin sağlamlığı konusunda birbirlerini teyit ediyorlardı. Bu Meksika’da bulunan tabletlerin anlattıkları ve kayıp Maya medeniyetinde kullanılan çok sayıda kelimenin Türkçe oluşu, (O kadar Türkçe ki, bu gün kullandığımız Türkçeyle bile doğrudan aynı olan çok sayıda kelimeler var.) Maya, İnka, Aztek uygarlıklarının kalıntıları olan Kızılderililerin kullandıkları dillerde bile bu kelimeler yaşamaya devam ediyor. Sadece kelimeler mi? Tabii ki hayır! Sadece konuştukları dil değil, yaşam biçimleri, ev olarak kullandıkları mekanlar, çadırlarında ve kilimlerinde kullandıkları desenler bile bu gün Anadolu’da halen kullanılmakta olan desenlerin birebir aynısı. Biraz detaya indiğinizde, eski Sümer kelime, sembol ve yaşam biçiminin, bugün Asya’da ve Anadolu’da kullanılan kelimelerin, kullanılan sembollerin, yaşam biçiminin ve inançların aynılarını, Amerika kıtasında yaşamış olan Maya, İnka, Aztek uygarlıkları ve onların devamı olan Kızılderililerde görebilirsiniz. Bu kadar geniş bir coğrafyada bu aynılık artık inkar edilememektedir. Kıskançlıktan kaynaklanan inkarlar ise yavaş yavaş belgeler konuşmaya başladığı için çaresiz bir suskunluğa dönüşmektedir. Aşağıda bu konuda yapılan tespitlerden bazılarına yer verilmiştir:
Kızılderili ve Türk Dillerinde Kullanılan Ortak Kelimeler“Toplam 600 lehçeden oluşan Kızılderili lehçelerinin ortak büyük kütlesi Atabaşkan Kızılderililerinin dilidir. Bu dil Altay dillerindendir. Bu dil diğer dillerin ortak buluşma noktası niteliğindedir. Bazı örnekler:

Yatkı : Ev, yatılan yer

Dodohişça : Dudak

Lı-ık : Vatan, ili

Tamazkal : Hamam, temiz kal

T-sün : Uzun

Hogan : Kerpiç ev, Hopan

Missigi : Mısır

Tepek : Tepe

Hu : Selam

Tete : Dede

Türe : Türe, Töre

Atış-ka : Ateş

Yanunda : Yanında

Aş-köz : Yemek

Tapa : Tuba

Yu : Su, yu-mak, yıkamak

İldiş : Dişleme

Not:Alıntıdır
#1 - Aralık 30 2006, 16:12:25

Pek sanmıyorum ama oLabiLir de vaLLa :öff
#2 - Aralık 31 2006, 13:56:57
...Senin aydınlığındır ay'a ışığını veren geceleyin.
Ben bir geceyim, sen bir ay'sın madem,
Gökyüzünde bensiz gitme, istemem...

fortune

tamam kabul ettik,öyle.hatta avustralya yerlileri de Türk.istersen Amerikadaki inkalar,aztekler mayalar falan filan da,Türk olsun.ne olcak peki?ne kazanacaksın?yani bu tezin anlatmak istedigi ve varmak istedigi yer neresi?
mesaj ne mesaj?
#3 - Ekim 28 2007, 19:13:56

sen bu yorumu yaptında ne kazandın?arkadaşımız güzelce açıklamış katıl veya katılma saygılı davran

ben bunu tarih hocasından da duymuştumn olabilir bu kadar benzerlik..
hem o zamanlar amerika asyaya yakın ve bering boğazı çok küçük bi yerdi(miş)
bunuda hesaba katmak gerekir.
#4 - Aralık 31 2007, 22:26:33
kısmet

faitHleSs

Bizim hocamızda bu şekilde anlatmıştı.Kanlarında Türklük varmış.Olsun işte ne güzeL :dondurma
#5 - Aralık 31 2007, 22:28:21

fortune

ben degiller ya da öyleler mi dedim?hatta 'tamam kabul'2 dedim.ama sonuç????
#6 - Ocak 22 2008, 00:36:47

Şunun bir tek somut göstergesi var:


375 Kavimler Göçü'nde tek Batıya veya Çin'e doğru göç yapılmadı..Sibirya'nın doğusuna doğru da bir göç hareketi vardı..Ordan şimdiki Alaska ve Rusya arasındaki boğazdan geçtikleri sanılıyor..O zaman ince bi buz kütlesinden geçildiği düşünülüyor..Benim Bildiğim Böyle..!
#7 - Ocak 22 2008, 09:53:17
İmzanız kural dışı.

Orta Asya'da en yaygın ırk o zamanlar Türklerdi ve Kavimler göçünde bir kısım kavimler batı değil daha da doğuya gitmeyi seçmişlerdir ve bunun olduğu kesindir. Oraya başka bilinen bir ırkın başka bir yerden geçişi imkansızdı...

Ama şu da var; orda yani Amerika Kıtasında önceden yaşayan topluluklar olabilir ve Türkler geldiğinde kaynaşma söz konusu olabilir =) Ortaya karışık hesabı..
#8 - Ocak 22 2008, 13:16:22
Gidişim biraz suskun ama ''Dönüşüm'' böcek olucak.

Gregor Samsa

kızılderililer,mısırlılar ve korelilerdi yanlış hatırlamıyorsam, türk kökenliymiş.. bunun en iyi örnekleri şunlardır:
hiyeroglifler.
piramitler
tip
ve en önemlisi dna testi yaptılar..
sonuç pozitif...


söylencek başka şey kalmadı..
isterseniz o hiyeroglif e beyaz piramit olayını bana özelden msj atın yazarım... ;)
#9 - Ocak 22 2008, 13:18:13
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

olabilir severim kerataları
#10 - Ocak 22 2008, 13:20:11
www.banakalirsaboyle.blogspot.com
yaptıklarımı aldıklarımı okuduğum ve öğrendiğim herşeyi sizle paylaşacağım web günlüğüm beni izlerseniz sevinirim:)

aslında türkler tarihten önce ortaasyadaydılar ve mu kıtası efsanesi gerçek olduğunu varsayarsak (!sadece varsayım!) türklerin amerika kıtasına gitmiş olması muhakkak. (cuma günü ceviz kabuğu adlı programda izlemiştim ama bu konuşma yoktu ben ekledim :D )
#11 - Ocak 22 2008, 13:25:18
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

Atatürk mu kıtası hakkında araştırmalar yapmış bu konuyla ilgilenmiş demekki boş bi konu değil
#12 - Ocak 22 2008, 13:41:01
www.banakalirsaboyle.blogspot.com
yaptıklarımı aldıklarımı okuduğum ve öğrendiğim herşeyi sizle paylaşacağım web günlüğüm beni izlerseniz sevinirim:)

evet türklerin de amerika kıtasına gitmesinin sebebi de bu olabilir: mu kıatsı...
#13 - Ocak 23 2008, 17:50:28
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

Mu kıtası hakkında kitap okudum daha önce de anlamadığım neden Mısırlıların, Korelilerin, Kızılderililerin Türk oldukları.. Belki Türkler; Koreli, Mısırlı ya da Kızılderili :D
#14 - Ocak 23 2008, 18:10:44

barbie9138

Sibiryaya da göçlerimiz olmuş. Neden olmasın ki?

ben degiller ya da öyleler mi dedim?hatta 'tamam kabul'2 dedim.ama sonuç????

Sonuç;Köklü bir geçmişimizin olduğunun bir göstergesiyle karşılaşmış oluyoruz. Sence boş bir çalışma mıdır? [/b] [/size]
#15 - Ocak 23 2008, 18:18:03

_DaRkdreams_

Herkesi Türk yapıyorsunuz ha :D helal olsun valla .
#16 - Ocak 23 2008, 18:22:47

Kızıldereli diye bir şey yoktur, onlar çadır Türkleridir. Kızıldere sözcüğü de çadır kurarken çıkan hışırtıdan türemiştir..
Olmadı sanırım.. Eee ben Kenan Evren kadar yaratıcı olamıyorum maalesef, kendisine sorunuz..
#17 - Ocak 23 2008, 18:29:17
« Son Düzenleme: Ocak 23 2008, 18:31:14 Gönderen: ahmet çakar »

Kızıldereli diye bir şey yoktur, onlar çadır Türk'üdür..Olmadı sanırım.. Eee ben Kenan Evren gibi yaratıcı olamıyoru maalesef, kendisine sorunuz..

İnkalar da Amazon Türkü zaten :D Bu arada Batı Afrikalılar'ın Sahra Türkü olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Güney Afrika'nın çoğunun kökeni olan Bantu'ların da göç sırasında Ekvator'da çok kalınca yanıp kararan Türkler olduğunu ilk duyduğumda ben de şaşırmıştım, evet..
#18 - Ocak 23 2008, 18:37:23

_DaRkdreams_

Kızılderili yoktur , az vodka vardır demiş atalarımız .
#19 - Ocak 23 2008, 18:38:06
« Son Düzenleme: Ocak 23 2008, 18:38:33 Gönderen: Punk'n Roll »

_DaRkdreams_

Bende Atlantis'le ilgili biçok kitap okudum , bence onlarda Türk (6) (6) :P
#20 - Ocak 23 2008, 18:43:02

Bende Atlantis'le ilgili biçok kitap okudum , bence onlarda Türk (6) (6) :P

marstakilerde türk :Ç
#21 - Ocak 23 2008, 18:55:29
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

_DaRkdreams_

Bütün Dünyadaki insanlar Türk bence :Ç
#22 - Ocak 23 2008, 19:03:11

Bütün Dünyadaki insanlar Türk bence :Ç

Bittabii, günümüz insanının atası sayılan Neanderthallerin de Türk olduğunu bilmiyor muydun yoksa. Nıç nıç nıç..
#23 - Ocak 23 2008, 19:07:00

bildiğim kadarıyla YANLIŞ hatırlamıyorsam türkler orta asyadan göç ederken bir kısmı hazar denizinin kuzeyinden karadenizden avrupaya  oradanda amerika gittikleri ve kızılderelilerin soyunun türklere dayandığı coğrafya kitaplarında yazıyor
#24 - Ocak 23 2008, 19:24:34


▀▄ HayqOlik. ♥
▀▄▀▄ deLYy Dolu ♥
▀▄▀▄▀▄espİriLi♥
▀▄▀▄▀▄▀▄koPuq♥
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ara Sıra SeRsEri ♥ xD
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄HayatUn taDundayuM♥

_DaRkdreams_

bildiğim kadarıyla YANLIŞ hatırlamıyorsam türkler orta asyadan göç ederken bir kısmı hazar denizinin kuzeyinden karadenizden avrupaya  oradanda amerika gittikleri ve kızılderelilerin soyunun türklere dayandığı coğrafya kitaplarında yazıyor
Orta asyadan göç bir hikayedir , bilin mi ? :Ç
#25 - Ocak 23 2008, 19:51:12

barbie9138

Fake nicklerin de Türk olduğu duyumlarını aldım....
#26 - Ocak 23 2008, 21:00:53

_DaRkdreams_

Fake olması için banlanmış olması gerekiyordu sanırsam .
İlginç , neyse devam edin gençler .

Ha bu arada aklıma gelmişken söyliyim .
Bende bir konu açacağım , " Atlantis Bulundu " deyyü .
2 tane k.çımdan sallama Prf. ismi yazacağım konuya , altınada kaynak : sabah v.s diyeceğim .
Bak hemen nasıl da yiyorsunuz , canlarım benim .
#27 - Ocak 23 2008, 21:03:54

olabilir
#28 - Mart 14 2008, 18:18:21
« Son Düzenleme: Temmuz 26 2008, 14:12:44 Gönderen: pr0can_can »
kısmet

ben inanmıyorum o kadar da değil
#29 - Temmuz 02 2008, 21:57:35
Yağma yağmur sağanak bu sağanak için yok sığınak.

bence olabilir göç sırasında oaraya yerleşmiş olabilirler ama zaten 5-10 tane kızılderili kaldı sorun yok
#30 - Temmuz 24 2008, 17:54:39
Boğulmak değil korkum inan nefes alamamak
Rüyayı gerçek etmenin kolayı uyumak
Bir şeyi çok isteyip de hiçbir zaman alamamak
Hayat çocukken oynadığım kırık bir oyuncak

Türklüğün adını kirletiyolar resmen ya.Nerdeyse dünyada sadece Türklerin olduğunu,diğer milletlerin Türklerden türediği fln söylenecek nerdeyse:D Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda insanlar inanıyordu böyle efsanelere.E normal tabi,Güneş Dil Teorisi denilen dünyanın en saçma teorisini!!! icat etmiş başımızaki yöneticiler:D Buna inanan insanın kızılderilerin Türk olduyğuna inanması gayet normal bence.Ama yeni nesili kandırmaları biraz zor olucak gibi :D
#31 - Temmuz 30 2008, 00:59:59
Yaşamak rüyasında gerçeği görmek...

Atatürk mu kıtası hakkında araştırmalar yapmış bu konuyla ilgilenmiş demekki boş bi konu değil

Ama Atatürk öldüğünde çalışmalar hemen sonlandırıldı.Yani halkın hiçbirşey bilmemesi gerekiryordu..
#32 - Temmuz 30 2008, 01:06:35
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

Bence olabilir..
#33 - Ağustos 01 2008, 14:54:23
Yaşamak sansürler eşliğinde, çok sahte.

Bir de görmüşsünüzdür kızılderililerin dokudukları kilimlerle bizimkilerin figürleri aynı...Amerikalılar bu yüzden kızılderilileri yok etti ve ediyor...
#34 - Ağustos 01 2008, 21:42:51
Menino quem te fez?
Quem te deu tanta guarida,
Quem te mostrou a beleza
De dançar dentro da briga?

Bir de görmüşsünüzdür kızılderililerin dokudukları kilimlerle bizimkilerin figürleri aynı...Amerikalılar bu yüzden kızılderilileri yok etti ve ediyor...
#35 - Ağustos 01 2008, 22:35:19
lan yüzüme bakma malca konuşmuyorum arapça

Olabilir bilgi sahibi değilim bende Türkler diye duymuştum.
#36 - Ağustos 03 2008, 03:56:34
Bu içindeki; olmayan beyninin değil aşk'sızlıktan guruldayan midenin sesi.
Sana hayvan dediğimde hayvanlar alınmıyor da sendeki bu tavır neyin nesi ?!


Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.