Alternatifim Cafe

Aile Okulu Programı

Discussion started on Aile, Çocuk Eğitimi ve Gençlik Sorunları

Giriş ve Amaç
Hedefler
Uygulama Planı
Aile Okulu Programı Ders Konuları
Ekler

 


GİRİŞ VE AMAÇ

Gerek dünyada gerekse ülkemizde son dönemlerde yaşanmakta olan hızlı değişim süreci teknolojik ve ekonomik şartlarla sınırlı olmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir. Bu değişimden etkilenen kurumların başında aile kurumu gelmektedir.

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, Birleşmiş Milletlerin tanımına göre “kan, yasa ve evlilik yoluyla birbirlerine belirli derecelerde akrabalıkları bulunan hane halkı üyelerinden oluşmaktadır”. Yapısı ve işleyişleri bakımından bazı farklılıklar göstermekle birlikte bütün toplumlarda varolan aile kurumu, günümüz toplumlarında işlevlerinden bazılarını diğer kurumlara devretmesine karşılık, başka bir şekilde yerine getirilmesi mümkün olmayan temel işlevleri nedeniyle varlığını ve önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte hızlı değişim sürecine bağlı olarak gelişen yeni toplumsal şartlar içinde aile kurumunu çeşitli yönlerden etkilemekte ve aileler çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadırlar.

Günümüz toplumlarının yaşamakta oldukları değişimin etkileri hem aile bireyleri arasında hem de kuşaklar arasında yaşama tarzına ve alışkanlıklara dair farklılıkları arttırıcı yönde olmuştur. Yaşama ilişkin bilginin kaynağı değişmiş ve kuşaklar arasında diğer dönemlerle kıyaslanamayacak kadar derin farklılıklar yaşanmıştır.

Öte yandan, hızlı kentleşme süreci ailelerin sosyal, ekonomik kültürel yönden çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Toplumda meydana gelen hızlı değişimle birlikte, ana-babalığa ilişkin bilgi ve becerileri edinme, günümüzde yaygın olan çekirdek ailede geçmişteki geniş aile ortamına göre daha önem kazanmıştır. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir işlevi olan aile, çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenlerle aile bireylerinin aile olmanın bilinciyle ve karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmeleri, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları için bazı sosyal hizmet ve destek mekanizmalarına gereksinim duyulmakta; bu konuda kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli görevler düşmektedir.

Günümüzün sosyal devlet anlayışı, sosyal gerçekliği içinde ele aldığı aileye çeşitli kurumlar aracılığıyla birtakım hizmetlerin verilmesini amaçlamaktadır. Kırsal ve kentsel alandaki farklı boyutları ve oluşumları yönünden “geleneksel aile”, “geçiş ailesi” ve “çekirdek aile” gibi çeşitli adlarla nitelendirilen aile kurumu günümüz şartlarında çeşitli sosyal yardım ve sosyal hizmet mekanizmalarına ihtiyaç duyabilmektedir. Bu yöndeki sosyal hizmetlerden birini aile eğitimi oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi günümüzde, örgün eğitim kurumlarının yanı sıra yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi de özel bir önem taşımakta ve bu amaca dönük çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bunların içinde aile eğitimiyle ilgili bazı çalışmalara rastlanmakla birlikte bu çalışmaların az sayıdaki bazı uygulamalarla sınırlı kaldığı görülmektedir. Oysa aile kurumu, toplum için hayati önemde olan görevleri yerine getirmekte, bireyleri topluma hazırlamaktadır. Dolayısıyla toplum için en temel görevleri üslenen aile kurumunun başta çocuk eğitimi olmak üzere yeni toplumsal şartlar içerisinde ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere edinme yollarıyla ilgili olarak eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede kamu kurumları, yerel yönetimlerin faaliyetlerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların çalışmalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca başarılı olduğu görülen eğitim programlarına sponsorluk aracılığıyla kaynak temin edilerek hizmetin yaygınlaştırılması mümkün olacaktır.

“Bilinçli Evlilik, Bilinçli Ebeveynlik” olarak özetlenen, yaşamı en iyi şekilde yürütmek, en doğru kararları vermek, sonuçta mutlu ve başarılı olmak, “Ben yerine Biz” olabilmeyi başarmak yolunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlara iyi ve doğru çözümler üretebilmek için de donanıma sahip olmak gerekmektedir. “Aile Okulu, Aile Eğitimi, Ana-Baba Okulu” diye adlandırılan yaygın eğitim programları aile üyelerinin ihtiyaçlarını, taleplerini, sorunlarını karşılayabilecek bir formatla hazırlanmaktadır.

Fransa’da 1929, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1880’li yıllarda başlatılan Ana-Baba Okulları öğüt vermek yerine ebeveynlerin kişisel çabalarını uyandıran, onlara rehberlik eden ve dayanışma duygusunu kazandıran birer kurum niteliğinde ortaya çıkmıştır. Ana-Baba okulu konusunda Fransa’yı diğer Avrupa ülkeleri izlemiştir.

Bireyin gelişiminde çok önemli rol oynayan aile sosyalleşme sürecinde temel birimdir. Ailenin en önemli işlevlerinden birisi, anne ve babanın çocuklarına sağladıkları bakım, sevgi ve eğitimdir. Çocuk geliştikçe, ebeveynin fiziksel, bilişsel ve sosyal olarak daha yeterli hale gelen çocuğuna karşı olan davranışı farklılaşır ve bu durum giderek aile içindeki ilişkileri de değiştirir. Burada aileye düşen görev, her yaş dönemindeki çocuğuna sevgi, ilgi göstermek, aynı zamanda kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmamaktır.

Ebeveynler çocuklarının davranışsal, duygusal, kişilik ve bilişsel gelişiminde temel birim olarak büyük önem taşır. Ergenlik dönemindeki değişiklikler de aileyi ve aynı zamanda aile içi ilişkileri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan ailesi ile olan bağını, diğer yandan da bireyselliğini ve özerkliğini destekleyen anne-baba tutumunun, ergenin yeterliliğini ortaya çıkarmada etkili olmaktadır. Kendine güvenen, başkalarını seven, iyi ilişkiler kuran, yapıcı, araştırıcı ve üretken gençler yetiştirilmesine özen gösterilmelidir.

Aile içindeki iletişimde şiddet yerine barış, engelleme yerine gelişme, çatışma ve sürtüşmeler yerine mutluluk ve huzur, hoşgörüsüzlük yerine hoşgörü temel alınmalıdır. Eşler arasındaki uyumsuzluk boşanmayı beraberinde getirmekte ve bu durum çocuğun gelişimini etkilemektedir. Ülkemizdeki boşanma oranları dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almakla birlikte, toplumumuzdaki hızlı dönüşümün, tüm kurumları olduğu gibi aile kurumunu da etkileyeceği ve bu oranın gelecekte artış göstereceği açıktır. Oysa evliliğe yatırım yapmak gerekir ve başarılı evlilikler emek verilen evliliklerdir.

Aile eğitiminde temel amaç, aile bireylerine çağa uygun, kişisel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkileyen bilgi, beceri ve davranış geliştirmelerini sağlamaktır. Aile Okulu Programının amacı, toplumun ailenin önemine dikkatini çekmektir. Aile içi iletişimden çocuk eğitimine kadar uzanan geniş bütünlükte aile üyelerinin gerekli donanımının sağlanması ve aile kurumuna sorunların çözüldüğü temel bir merkez olarak bakılması gerektiği ortadadır. Bu amaçtan hareketle aile kurumunun üstlendiği fonksiyonlarla özel ve yerinin doldurulamayacak bir kurum olduğu teması kitlelere duyurulmaya çalışılacaktır. Öncelikle bilgiye ulaşma imkanı olmayan, kentlerin kenar mahallelerinde oturan düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Genel yaklaşım ise bütün ailelere imkanlar dahilinde ulaşılmasıdır.

Ülkemizde, ortalama hane halkı büyüklüğü 5 olarak kabul edilmektedir. 2000 yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre yaklaşık 68 milyon (67.803.927) olan nüfusumuzda yine yaklaşık 14 milyon aile bulunmaktadır.

Aynı çatı altında ortak yaşam sürdürmek aile olmak için yeterli değildir. Önemli olan yakın olmak, birbirlerini anlamak, duygu ve düşünceleri paylaşmaktır. Ailede çocukların bakımı ve beslenmesi kadar önemli olan, huzurlu bir ortamın sağlanmasıdır. Aile kurumunun devamının sağlanması bireylerinin sağlıklı gelişimine bağlıdır. Aile eğitimi kapsamında toplumla uyumlu, sorumluluk almaktan kaçınmayan, dinamik, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek üzere ailelerin hazırlanmasına katkı sağlamak temel hedeflerden birisini oluşturmaktadır.

Ailenin korunması Anayasamızın 41. maddesi ile teminat altına alınmıştır. İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı da dahil olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmeyi ülkemiz imzalamış bulunmaktadır. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin ülkemizin 2. ve 3. Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporunda “Komite, Türk Hükümetini kadın ve erkeğin aile ve çocuk büyütme sorumluluklarını paylaşacak tarzda eğitmeye davet eder.” denilmektedir. Avrupa Sosyal Şartı’nın 16. Maddesinde de “Toplumun temel birimi olan aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.” denilmektedir. Ülkemiz, gerek hükümet programlarında, gerekse kalkınma planlarında belirtildiği üzere okul öncesinden başlayarak emeklilik sonrasına kadar her düzeydeki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, tüm imkanların harekete geçirilmesini hedeflemiş bulunmaktadır.

 

HEDEFLER

1- Sağlıklı ve güçlü bir aileye sahip olmanın önemli bir ayrıcalık olduğu, ailenin yerinin doldurulamayacağı ve taşıdığı değerlerin başka hiçbir kurum tarafından ikame edilemeyeceği gibi gerekçelerle toplumun ailenin önemine dikkatini çekmek,

2- Aileleri çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgilendirerek onlarla daha doğru iletişim kurmalarına yardımcı olmak,

3- Ailede bireyler arası ilişkilerin sağlamlaştırılması, sorunların çözümü ve muhtemel sorunların ortaya çıkmaması için rehberlik etmek,

4- Aileleri yeni toplumsal şartlar içinde çeşitli konularda bilgilendirmek ve hangi bilgi ve hizmetleri nerelerden edinebilecekleri konusunda rehberlik etmek,

5- Sağlıklı ailelerin oluşturulması için gençleri evlilik, konusunda bilinçlendirmek,

6- Ailelere empatik iletişim kazandırmaya yönelik eğitim programları yoluyla uyumlu beraberliklerin sağlanmasında yardımcı olmak,

7- Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları takip etmek.UYGULAMA PLANI

Aile okulu programının uygulama planı ile uygulama yöntemi aşağıda verilmiştir:

Aile okulu programının, valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ülke genelinde daha yaygın ve etkili bir biçimde uygulanması hedeflenmektedir. Programın uygulanmasında; AAK, aile konusundaki bilgi birikimi ile aile okulu, ana-baba okulu uygulamaları arasında deneyimlerin paylaşılması, eğitim programlarının oluşturulması konularında destek sağlayacaktır.

Programlar, ailelerin yoğun katılımının sağlanması amacıyla hafta içi ve hafta sonu seçenekleriyle 25 saatlik programı kapsamaktadır.

Programın uygulanmasında; Okulların, Sivil Toplum Kuruluşlarının, sendikaların, fabrika ve işyerlerinin toplantı salonları, kütüphaneler, tiyatro salonları gibi mekanlardan yararlanılabilecektir.

Dersler konunun uzmanı olan akademisyenler ve diğer uzmanlar tarafından verilecektir. Bu konuda her bölgede bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenlerden ve diğer uzmanlardan yararlanılacaktır.

Her dersin konusuna göre programı gerçekleştirebilecek uzmanların niteliği; Akademisyen, Psikolog, Sosyolog, Pedagog, Aile Hukuku Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Öğretmen, Din Görevlisi, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcisi, Sağlık Çalışanları, Kamu Kurum Temsilcisi (Emniyet, Adalet, Özel İdare gibi) olarak tercih edilebilecektir.

Programda işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlar; Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, üniversite, Belediye, Yerel basın, Sanayi, ticaret ve esnaf odaları, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları olarak tercih edilebilecektir.

Programların duyurulmasında tanıtım broşürleri, yerel radyo ve televizyonların desteği sağlanabilecektir.

Ders konularına göre bilgisayar sunum programları ya da slayt, tepegöz, drama filmleri gibi araçlardan yararlanarak derslerin izlenmesi kolaylaştırılacak, etkililiği arttırılacaktır.

Derslerde temel bilgilerin aktarılmasının yanı sıra izleyenlerin katılımına da özen gösterilecektir. İnteraktif katılım sağlanmaya çalışılacaktır.

Derslerin etkililiği ve edinilen bilgilerin kalıcılığı için yardımcı kitap ve broşürlerden yararlanılabilecektir.

Aile Okulu Programının ayrıca, yerel yönetimler ve halk eğitim merkezleri tarafından verilen çeşitli beceri kurslarına katılanlara ek program olarak uygulanması önerilmektedir.AİLE OKULU PROGRAMI DERS KONULARI

AİLENİN ÖNEMİ VE FONKSİYONLARI ( 2 Ders )

Ailenin evrenselliği,

Temel yapı, köprü olma ve sosyalleştirme özelliği,

Mutluluk ve huzur verme özelliği,

Sevgi, saygı, hoşgörü, sadakat ve sorumluluk kazandırma özelliği,

Psikolojik doyum özelliği,

Sorun çözme ve dayanışma özelliği,

“Ben” duygularının “biz”e dönüşme özelliği,

Alternatifsiz tek kurum olma özelliği,

Sağlıklı ailenin bireysel ve toplumsal sonuçları

Ailenin temel ve evrensel fonksiyonları

Kültür, Biyolojik, Psikolojik, Eğitim, Koruyuculuk, Dini, Sosyal Statü, Eğlenme ve Dinlenme Fonksiyonları

AİLE İÇİ İLETİŞİM ( 3 Ders )

Aile içi iletişim,

İletişim engelleri ve etkin dinleme becerisi kazanma

Karşılıklı anlayış ve empati kurma,

Birbirini gerçekten dinlemenin önemi,

Sağlıksız iletişimin aile bireyleri üzerine etkisi,

Sağlıksız iletişimin sonuçları : Yabancılaşma, Mesafe Koyma, Baskı, Kabalaşma ve Şiddet

Evlilik Yaşamında Uyumun Temel Şartları

Mutlu ve Huzurlu Bir Yuvanın Nitelikleri, Sevginin ve Saygının Gücü

Evlilik Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Eşler Arası İletişimde Erkeğe Düşen Görevler

Eşler Arası İletişimde Kadına Düşen Görevler

İletişim Sorunlarında Başvurulacak Danışma ve Tedavi Merkezlerinin Tanıtımı

ÇOCUKLARIN PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ ( 3 Ders )

Yaş Dönemleri ve Özellikleri :

Bebeklik Dönemi (0 -2 Yaş)

Okul Öncesi Dönemi (3 – 6 Yaş)

Son Çocukluk Dönemi (6- 12 Yaş)

Ergenlik Dönemi

Çoklu Zeka Teorisi

Yardım Alınabilecek İlgili Birimler

KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMA ( 1 Ders )

Bireysel Farklılıklar,

Toplumsal Yaşayış Farklılıkları,

Kuşaklar Arası İletişim Sorunları

Kuşaklar Arası İletişimde Kullanılacak Sağlıklı İletişim Kanalları,

ÇOCUKLARDA UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI ( 1 Ders )

Farklı Ana-Baba Tutumlarının Çocuklarda Oluşturduğu Uyum ve Davranış Bozuklukları

Kardeş Kıskançlığı, Kardeşlerarası Çatışma ve Dayanışmada Aile Tutumu

Çocuklarda Özgüven

Duygusal Etkileşim Eksikliği/İletişim Engelleri

Tek Çocuk Sendromu

ÇOCUKLARLA SAĞLIKLI İLETİŞİM KURMA YOLLARI ( 1 Ders )

Ana-Baba-Çocuk İlişkisinde Tutarlılık

Etkin Dinlemenin Önemi

Çocuğa Sorumluluk Kazandırma Teknikleri

Başarılı ve Bilinçli Ana-Baba-Çocuk İlişkisinin Kuralları

OKUL BAŞARISININ YUKSELTİLMESİNDE AİLENİN ROLU ( 1 Ders )

Okul Çağı Çocuğunda Görülen Uyum ve Davranış Sorunları

Doğru Çalışma Davranışı

Yanlış Çalışma Davranışı/Eğitim Hataları

Aile İçinde Uyum ve Okul Başarısı

Strese Karşı Ailece Direnmenin Yolları

Öğrenme Güçlüğü Karşısında Alınabilecek Tedbirler

Cezanın ve Ödülün Eğitimdeki Yeri

TELEVİZYON VE ÇOCUK ( 1 Ders )

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Televizyonun Olumsuz Etkileri ve Çözüm Yolları

Çocuklara Televizyon İzleme Alışkanlığı ve Program Seçme Davranışının Kazandırılması Hakkında Öneriler

ÇOCUKLAR VE KAZALAR ( 1 Ders )

Çocukların Evde Karşılaşabilecekleri Kazalar

Ev Kazaları ve Alınacak Tedbirler

Çocukları Ev Dışında Karşılaşabilecekleri Kazalar

Çocukları Kazalar Konusunda Bilgilendirme

AİLENİN KURULUŞU : EVLİLİK (2 Ders )

Evlilikte Eş Seçimi

Eşlerin Birbirini Tanımasının Önemi, Bilinçli Eş Olma Kuralları

Ailenin Kurulması Aşamasında Sorunlar ve Çözüm Yolları

Evliliğe İlk Adımda Başvurulacak Uzman ve Danışma Birimlerinin Tanıtımı

Evlilik Yaşamında Uyumun Temel Şartları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Mutlu ve Huzurlu Bir Yuvanın Nitelikleri, Sevginin ve Saygının Gücü

Türk Medeni Kanunu, Aileye Yönelik Mevzuat Hakkında Bilgilendirme

AİLEDE ZAMANI DOĞRU KULLANMA VE SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ ( 1 Ders )

Zamanı Doğru Kullanma Tanımı Ve Teknikleri

Zamanı Doğru Kullanmanın Aile İçi İletişime Etkisi ve Sonuçları

Aile Üyelerinin Serbest Zaman Faaliyetleri Hakkında Öneriler-Ailede “Sohbet Saati” Kavramının Yerleştirilmesi

AİLEDE YAŞAM VE SORUN ALANLARI ( 3 Ders )

Evliliğin Kurulması ve İşleyişine İlişkin Sorunlar,

Boşanma İle Başgösteren Sorun Alanları,

Kitle İletişim Araçlarının Etkileri,

Sosyo-Ekonomik Sorunlar,

Engelli ve Özel İlgi Gerektiren Bireye Sahip Ailelerin Sorunları, Başvurulacak Birimler

Ailede Tüketim Alışkanlıkları ve Sonuçları,

Ailede Madde Bağımlılığı, Alkol, Sigara gibi Zararlı Alışkanlıkların Yarattığı Sorunlar,

Ahlaki ve Kültürel Değerlerde Yaşanan Erozyonun Etkileri,

Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Aile İçi Şiddet ve Toplumsal Alanda Şiddetin Tanımı ve Etkileri

Çalışan Annelerin Sorunları

AİLEDEKİ YAŞLI BİREYLER ( 1 Ders )

Yaşlılık Dönemine Ait Özellikler

Yaşlılıkla Birlikte Gelen Yeni Yaşam Biçimleri

Yaşlı Bireylerin Aile İçindeki Yeri ve Önemi

Yaşlı Bireylerin Sorunlarına Çözüm Yolları, Yardım Alınabilecek İlgili Birimler

AİLENİN TÜKETİM KÜLTÜRÜ ( 2 Ders )

Günümüzde Ailelerin Tüketim Davranışları

Tüketimde Karşılaşılan Sorunlar ve Aile İlişkilerine Etkileri

Tüketimi Teşvik Eden Mekanizmalar ve Çözüm Yolları

Tüketiciyi Koruma Yasası

BESLENME VE SAĞLIK ( 2 Ders )

Aile Sağlığı ve Beslenme Konusunda Faydalı Bilgiler

Beslenmenin Çocuk Sağlığına Etkileri

Çocukları Düzenli ve Sağlıklı Beslenme Konusunda
yazı biraz uzun ama yaralı bir bilgi........

o.ö.e çok önemli bir bilgidir....
#1 - Temmuz 22 2006, 10:01:03
« Son Düzenleme: Temmuz 24 2006, 08:58:16 Gönderen: alex »

Öte yandan, hızlı kentleşme süreci ailelerin sosyal, ekonomik kültürel yönden çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmuştur. Toplumda meydana gelen hızlı değişimle birlikte, ana-babalığa ilişkin bilgi ve becerileri edinme, günümüzde yaygın olan çekirdek ailede geçmişteki geniş aile ortamına göre daha önem kazanmıştır. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir işlevi olan aile, çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenlerle aile bireylerinin aile olmanın bilinciyle ve karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmeleri, gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları için bazı sosyal hizmet ve destek mekanizmalarına gereksinim duyulmakta; bu konuda kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli görevler düşmektedir.

evet buketciğim umuyorum yukarıdaki maddeler halinde yazılanlar biran önce planlı bir şekilde verilmeye başlanır.hem öğrencilere hem anne-babaya

tşkler kardeşim
#2 - Temmuz 24 2006, 08:55:47
:bite
60 Ziyaretçi, 27 Üye ( 10 Gizli)

güzel bir konu olmuş.........
#3 - Eylül 11 2006, 11:05:13
"Kücük seylere gereginden cok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir."

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.