Alternatifim Cafe

AİLE ŞURALARININ TARİHÇESİ

Discussion started on Aile, Çocuk Eğitimi ve Gençlik Sorunları

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun kuruluşunu takiben 17-20 Aralık 1990 tarihleri arasında l. Aile Şurası toplanmıştır.Aile konusunda üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve sonuçta milli bir aile politikası oluşturmak 1. Aile Şurasının temel amacı olmuştur. 

1. Aile Şurasında aileyi ilgilendiren 7 ayrı konu başlığı tespit edilmiş ve bu konularda komisyonlar oluşturulmuştur. Komisyonlar kendi konuları ile ilgili olarak tartışmışlar ve uzlaşılan hususların yer aldığı komisyon raporları oluşturulmuştur. 

Sözkonusu raporlar şura genel kurulunda genel kurulun tasvibine sunulmuş, genel kurulca nihai şekli verilerek kabul edilmiş ve "şura kararları" olarak yayınlanmıştır. 

1.Aile Şurasında sırasıyla Sosyal Yapı, Sosyal ve Kültürel Değişme, Aile Araştırmaları ve Aileye Yönelik Yayınlar, Ailenin Güçlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik, Aile Eğitimi, Aile ve Hukuk, Aile Sağlığı ve Sosyal Hizmetler komisyonları oluşturulmuştur. 

Sözkonusu komisyonlarda hazırlanan ve şura genel kurulunda son şekli verilen kararlar yeni kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu için çalışmalarına iyi bir başlangıç yapma imkanı ve firsatı sağlamıştır. 

Temel kuruluş amacı, ailenin bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi olan Aile Araştırma Kurumu amaçları doğrultusunda kamu politikaları oluşturulması için ihtiyaç duyacağı bir çok veriyi şura vasıtasıyla elde etmek yanında hangi konuların araştırılması ve hangi spesifik hususlara ağırlık verilmesi gerektiğini bizzat akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum örgütlerinin teklifi ve uygun görüşüyle tespit etmiştir. 

Aileyi toplumun temel birimi olarak kabul eden Birleşmiş Milletler 8 Aralık 1989 tarihli kararıyla, 1994 yılını Uluslararası AileYılı olarak kabul ve ilan etmiştir. Bu doğrultuda Aile Yılının Türkiye Koordinasyonunu üstlenen Aile Araştırma Kurumu Aile Yılı münasebetiyle düzenlediği çeşitli etkinliklere ilaveten 16-18 Kasım 1994 tarihleri arasında "Değişim Sürecinde Aile,Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler" konulu Aile Kurultayını gerçekleştirmiştir. 

1.Aile Şurasından sonra 1994 yılında 2. Aile Şurası yerine organizasyon "Aile Kurultayı" biçiminde gerçekleştirilmiştir. 16-18 Kasım 1994 tarihlerinde düzenlenen Aile Kurultayında çalışmalar oturumlar biçiminde realize edilmiştir. 

İlk oturumda Aile ve Demokrasi ele alınmış, takip eden üç oturumda Değişim Sürecinde Aile konularına Aile ve Kadının Konumu, Aile ve Çocuk, Aileye Götürülen Hizmetler oturum başlıklarıyla değinilmiş, Ailede Şiddet ve Aile ve Psikolojik Destek konularıyla oturumlar tamamlanmıştır. Ayrıca oturumlardan önce üç adet genel bildiri sunulmuştur. 

Kurultay çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlarda aile konusunda bilgi ve birikim sahibi uzman kişilerin görüş, teklif ve düşünceleri alınmış ve böylelikle toplumsal gerçeğimize uygun aile politikaları oluşturulması için temel teşkil edecek görüşler oluşturulmuştur. 

Üçüncü ve son aile şurası ise 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 1.Aile Şurası ve Aile Kurultayı tecrübelerinin ışığında hazırlanan 3. Aile Şurasında, çalısmalar ilk şurada olduğu gibi komisyonlar aracılığıyla yürütülmüş ve genel kurulun nihai kararıyla kararlar oluşturulmustur. 

3.Aile şurasında 7 farklı toplumsal sorun alanı saptanmış ve bu sorun alanlarında uzman kişilerden oluşan komisyonlar oluşturularak tartışmalar sonucunda kararlar oluşturulmuştur. 

Sırasıyla, 2000 Yılının Eşiğinde Aile ve Aile Politikaları, Aile ve Hukuk, Aile Eğitimi ve Aile Sağlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Sosyo-Ekonomik Değişim ve Aile, Kültürel Değerler ve Aile, Aile ve Kitle İletişim Araçları komisyonları çalışmalar sonucunda kendi konularında gündeme gelen sorunları tartışarak, tespitler ve tekliflerde bulunmuşlardır. Komisyonlarda hazırlanan ve bütün komisyon üyelerinin katılımıyla oluşan genel kurul tarafindan nihai şekli verilen kararlar, şura kararları olarak kabul edilmiştir. 

18-20 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Aile Şurasında ülkemizde yaşanmakta olan en önemli sosyal sorunlardan birisi olan yoksul1uk konusu ele alınarak çözüm önerileri oluşturulmuştur. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve farklı disiplinlerden bilim adamlarının katılımıyla üç gün süren IV. Aile Şurası çalışmaları, 2000'li Yıl1arda Yoksul1uk ve Yoksul1uk Araştırmaları; Yoksulluğun Ekonomik, Kültürel ve Psiko-Sosyal Yönleri, Sosyal Güvenlik Sistemi, Yoksul1uk ve Aile; Yoksul1ukla Mücadele Stratejileri ve Acil Destek Programları; Kent Yoksulluğu ve Aile; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyeliğinin Sosyal ve Kültürel Yönleri konuları altı komisyonda ele alınmıştır. Bu komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar, üst kurul tarafından değerlendirilerek, Genel Kurul'da yapılan tartışmalar sonucunda Şura Kararları olarak kabul edilmiş olup, bu kararlar, yoksullukla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutacaktır.

Sözkonusu şura kararlardan bir kısmı Aile Araştırma Kurumu tarafından yerine getirilecek niteliğe haiz olmakta, bir kısmı ise devletin farklı kurumlarını ilgilendirmektedir.

Aile Araştırma Kurumu, kuruluşunun hemen sonrasında başlattığı şura çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her 4 yılda bir gerçekleştirecek, Anayasa ve Yasaların kendine yüklediği görevleri yerine getirirken doğru hareket etme ve mevcut bilgi birikiminden yararlanma ilkelerini daima gözetecektir.

#1 - Eylül 11 2006, 11:08:51
"Kücük seylere gereginden cok önem verenler, elinden büyük is gelmeyenlerdir."

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.