Alternatifim Cafe

Soykırım Vardır...

Discussion started on Ermeni Sorunu

EVET arkadaşlar soykırım olduğunu kabul ediyoruM.Eğer doğu anadolu da ki toplu mezarlara bakarsanız NE KADAR TÜRK katledildiğini görürsünüz..Soykırımı kabul edelim ama TÜRK SOYKIRIMINI.Sözde 2 milyon ermeni katletmişiz.Allah aşkına kaç tane ermeni yaşıyor şu dünyada...O tarihlerde Osmanlı nüfüsu 15-510 milyon arası..3 milyonu ermeniyse kaç  tane türk var..Ya saçmalıklarına emin olun onlar bile gülüyor ama işte bazı devletler istemiyo arkadaşlar....Bize tahammül edemiyolar...HAÇLI seferi yaptılar oladı,1, dünya savaşı olmadı,ermeni sorunu olmadı,asala olmadı,sağ sol çatışmaları olmadı,şimdi ise PKK yine olmayacak..

arkadaşlar İŞİN ÖZÜ ŞU..

Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazları, Ortaasya, Kafkasya ve Ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.

Geçmişte Osmanlı devleti, bugün de Türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. Osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır Türklerle dostça yaşayan Ermenileri kullanmışlardır.

Tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soykırımla suçlayan anıtlar dikilmekte, bazı ülkelerde de soykırım iddiasını tanımaya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte, hatta kimi ülke parlamentolarında kabul edilmektedir. Gerçekte tarihçilere bırakılması gereken bu konular, siyasetçilerin elinde çıkar aracı haline dönüştürülmektedir.

Tarih boyunca Romalılar, Persler ve Bizanslılar tarafından Anadolu’nun bir yerinden diğerine sürülen, savaşlara itilen ve çoğu kez üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören Ermeniler, Türklerin Anadolu’ya girişlerinden sonra Türklüğün adil, insani, hoşgörülü, birleştirici anlayış ve inancından yararlanmışlardır. Bu ilişkilerin gelişme ve doruğa ulaşma çağı olan 19. Yüzyıl sonlarına kadar süren devir, “Ermenilerin altın çağı” olmuştur. Osmanlı devletinin çalışan, liyakatli, dürüst ve becerili her vatandaşına sağladığı imkanlardan gayr-i müslimler içinde en çok faydalananlar Ermeniler olmuştur. Askerlikten, kısmen de vergiden muaf tutulurken, ticarette, zanaatta, çiftçilikte ve idari işlerde yükselme fırsatını elde etmişler ve devlete bağlı, milletle kaynaşmış ve anlaşmış olduklarından dolayı "millet-i sadıka” olarak kabul edilmişlerdir. Bu çerçevede Türkçe konuşan, ayinlerini bile Türkçe yapan bu topluluktan devlet kademelerinde önemli görevlere yükselenler, hatta Bayındırlık, Bahriye, Hariciye, Maliye, Hazine, Posta-Telgraf, Darphane Bakanlıkları, Müsteşarlıkları yapanlar olmuştur. Hatta Osmanlı devletinin meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde eserler de yazmışlardır.

Ancak Osmanlı devletinin zayıflamaya başladığı dönemlerde, hemen her konuda Avrupa’nın müdahalesi baş gösterince, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma başlamıştır. Batılıların özellikle misyoner din adamı kisvesinde, Osmanlı devleti içine soktuğu provokatörlerin faaliyetleriyle Ermeniler; dini, kültürel, ticari, sosyal ve siyasi açılardan Türk toplumundan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Böylece, çoğu defa Türklerin zararlı çıktığı trajik olaylar başlamış, Doğu Anadolu’da başlatılan ve İstanbul’a kadar yayılan isyan hareketlerinde binlerce Türk ve Ermeni hayatlarını kaybetmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ise; Osmanlı askeri olarak düşmanlara karşı savaşan veya geri hizmetlerde çalışan Ermenilere karşılık, Ermenilerin önemli bir kısmı düşman kuvvetlerinin yanında Türklere karşı savaşmıştır. Cephe gerisinde de komitacı Ermeniler kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın katliamlara girişmişler, yüz binlerce Müslüman’ın hayatına kastederek Doğu Anadolu’yu bir harabe haline çevirmişlerdir.

Devletin bunları yatıştırmak ve durdurmak için aldığı tedbirler istismar edilmiş ve dış devletlerin tahrik ve vaatleriyle Ermeniler, bin yıl refah içinde yaşadıkları ülkeyi parçalamaya çalışmışlardır.

Anadolu dışında kurulan Hınçak, Taşnak, Ramgavar, Hınçak İhtilal Komitesi, Silahlılar Cemiyeti, Ermenistan’a Doğru Cemiyeti, Genç Ermenistan Cemiyeti, İttihat ve Halas Cemiyeti ve Karahaç Cemiyeti gibi örgütler, halkı silahlı ayaklanmaya sevk etmişlerdir.

Osmanlı devleti, Birinci Dünya Savaşı içinde, Ermeni isyanının yoğun olduğu Doğu Anadolu’da, bir yandan cephede Rus ordularıyla ve Rusların yanında yer almış olan Ermeni kuvvetleriyle savaşmak zorunda kalmıştı. Diğer yandan da cephe gerisinde Türkleri katleden, Türk köy ve kasabalarını yakıp yıkan, ordunun ikmal tesislerine ve konvoylarına saldıran Ermeni çeteleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Ayrıca hem cephede hem de cephe gerisinde savaşmak durumunda bırakılmasına rağmen, 9-10 ay, cephe gerisindeki önemli tehlikeyi “mahalli tedbirlerle” çözüme ulaştırmaya çalışmıştır. Bu arada, 24 Nisan 1915’te, cephe gerisinde faaliyette bulunan Ermeni komitecilerine yönelik bir operasyon yapmış ve vatana ihanet eden 2345 komiteciyi tutuklamıştır.

Komitecilerin dışında özellikle Rus sınırına yakın bölgelerdeki Ermeni halkın da devlete isyan halinde olduğunu görünce, son çareye başvurmuş ve bölgedeki Ermenilerden sadece isyan hareketine karışanları savaş bölgesinden alıp, ülkenin emniyetli bölgelerine “sevk ve iskâna”, o dönemdeki ifadesiyle “tehcir”e tabi tutmuştur. Bu uygulama ile aynı zamanda her şeyden önce cephe gerisinde iç savaş ortamında bulunan Ermeni halkın can güvenliği sağlanmıştır. Çünkü Ermenilerin bölgedeki Türklere yaptıkları katliam ve mezalimin karşılığını müslüman halk da vermeye başlamıştı.

Ermenistan ile bir takım siyasi ve ekonomik çıkarlar için Ermenileri kullanan bazı devletler, yer değiştirme uygulamasını ve 24 Nisan’daki tutuklamaları bir “soykırım” gibi göstermek ve dünya kamuoyunu bu konuda ikna etmek için yoğun bir propaganda faaliyetine girişmişlerdir(1).

Oysa Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı devletini işgal eden devletlerden İngilizler, aralarında Osmanlı siyasi ve askeri liderleriyle önde gelen aydınların da bulunduğu 143 kişiyi “Ermeni olaylarında savaş suçu işledikleri” gerekçesiyle tutuklayarak Malta adasına sürmüş ve hapsetmiştir. Suçlamalarla ilgili olarak Osmanlı, ABD ve İngiliz arşivlerinde geniş çaplı araştırmalar yapılmıştır. Buna rağmen, Malta’daki tutuklular hakkında iftiraları kanıtlayacak deliller mahkemeye sunulamamıştır. Sonuç olarak Malta'daki tutuklular, kendilerine hiçbir suçlama dahi yöneltilmeden ve duruşma yapılmadan 1922'de serbest bırakılmışlardır.

Ancak Türkleri sözde soykırımla suçlama gayretleri durmamış; Malta’daki yargılama sürecinde İngiliz basınında Osmanlı Hükümeti’ni sözde soykırım ile suçlayan ve bu konuyu ispata yeltenen bazı uydurma belgeler yayınlanmıştır. Söz konusu belgelerin General Allenby komutasındaki İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Osmanlı Devlet Dairelerinde ortaya çıkarıldığı iddia edilmiştir. Ancak, İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından sonradan yapılan soruşturmalar, İngiliz basınına verilen bu belgelerin İngiliz ordusu tarafından ele geçirilen belgeler olmayıp, Paris'teki Milliyetçi Ermeni Delegasyonu tarafından müttefik delegasyonlara gönderilen yazılar olduğu anlaşılmıştır(2).

Bütün bu gerçeklere rağmen, sözde soykırım iddialarını gündemde tutmak için olağanüstü gayret sarf eden Ermeni komiteleri, terör eylemlerine yönelmişlerdir. 1965'ten sonra, çeşitli ülkelerdeki Ermenilerin, Türkiye aleyhine başlattıkları karalama kampanyasıyla dünya ve Türkiye kamuoyunda varlığını hissettiren sözde Ermeni Sorunu, 1970'li yıllardan itibaren yurtdışındaki Türk temsilciliklerine yönelik terör eylemlerine dönüşmüştür.

Gurgen (Karekin) Yanikan adlı bir yaşlı Ermeni’nin 27 Ocak 1973'de ABD'nin Santa Barbara kentinde, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'i katletmesiyle başlayan "Bireysel Ermeni Terörü", 1975'den itibaren tıpkı 1915 öncesinde olduğu gibi "Örgütlü Ermeni Terörü"ne dönüşmüştür. Yurtdışındaki Türk görevliler, diplomatlar, elçilikler ve kuruluşlarına yönelik Ermeni saldırıları, kısa sürede hızlı bir tırmanma göstererek yoğunluk kazanmıştır.

Ermeni teröründe, Türkiye’deki iç huzursuzluğun zirveye çıktığı 1979 yılından itibaren büyük bir artış gözlenmeye başlanmıştır. Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde, 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırılarda 42 diplomatımız ile 4 yabancı hayatını kaybederken, 15 Türk ve 66 yabancı uyruklu kişi de yaralanmıştır(3).

Ermeni terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980’li yıllarda taktik değiştirerek, PKK terör örgütü ile işbirliğine girmişlerdir. 1984 yılında PKK sahneye çıkarılmış ve Asala-Ermeni terörü geri plâna çekilmiştir. Belgeler, Bekaa ve Zeli kamplarında ASALA ile PKK militanlarının birlikte eğitim gördüklerini ortaya koymuştur.

Türk güvenlik güçlerinin PKK terörü ile mücadelede başarı sağlamasının ardından Ermeni komiteleri, sözde iddialarını Ermenistan devletinin açık desteği ve Ermeni Diasporası aracılığıyla sürdürmeye devam etmektedirler. Çeşitli ülke parlamentolarından “sözde Ermeni Soykırımı”nı kabul eden yasaların ve önerilerin çıkmasını sağlamaya çalışarak, asılsız iddialarını dünya kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaktadırlar.

Amaçları, sözde iddialarını tüm dünyaya “tanıtmak”, Türkiye’yi bu temelsiz iddiaları “tanımak” zorunda bırakmak, sözde soykırımdan dolayı Türkiye'den "tazminat" ve "toprak" almak ve "Büyük Ermenistan" rüyasını gerçekleştirmektir.

DİPNOTLAR

1) Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2000.

2) Yıldırım, Dr. Hüsamettin, Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Ankara 2000, s. 38 (PRO.FO. 13 Temmuz 1921, 371 / 6504 / E.8519)

3) Şimşir, Bilal, Şehit Diplomatlarımız, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000, 2 Cilt.
 ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞI
Osmanlı Devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupa'nın müdahalesine maruz kalınca, Türk - Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Özellikle Avrupa'nın bazı büyük devletleri "ıslahat" adı altında bir yandan Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri, Osmanlı yönetimine karşı teşkilatlandırmışlardır. Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni Kiliseleri'nin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya başlamıştır.

Türklerin iyi tutumuna karşın, yabancı devletlerle ittifak etmek suretiyle Türklerle mücadeleye başlayan Ermeniler, Batının desteğini alabilmek için kendilerini "ezilen bir toplum" olarak göstermeye ve "Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını Türklerin gasp ettiği" iddiasını dile getirmeye başlamışlardır.

Islahat Fermanı ile Müslümanlar ve Gayr-i Müslimler eşit statüye getirilince ayrıcalıklarını kaybeden Ermeniler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, Rusya'dan "işgal ettiği Doğu Anadolu topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını" talep etmişlerdir. Bu isteklerle birlikte Ermeni sorunu ilk kez ortaya çıkmaya ve uluslararası bir şekil almaya başlamıştır.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'nce kabullenilmek zorunda kalınan 16. maddesi şöyledir:
"Ermenistan'dan Rusya askerinin istilası altında bulunup Osmanlı Devleti'ne verilmesi gereken yerlerin boşaltılması oralarda iki devletin dostane ilişkilerinde zararlı karışıklıklara yol açabileceğinden, Osmanlı Devleti Ermenilerin barındığı eyaletlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeyi vakit kaybetmeksizin yapmayı ve Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı güvenliklerini sağlamayı garanti eder".

Anlaşmanın bu hükmü, esas itibariyle bağımsızlık kazanmak isteyen Ermenileri tam anlamıyla tatmin etmemiş olsa dahi "Ermeni Sorunu"nun tarihte ilk kez bir uluslararası belgeye yansıması ve "Ermenistan" diye bir bölgenin varlığından söz edilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.

1878 yılında toplanan Berlin Kongresi sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması'nın 61. maddesi de Ayastefanos Anlaşması'nın 16. maddesi yerine şu hükmü getirmiştir:

"Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan eyaletlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin Çerkez ve Kürtlere karşı huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda alınacak tedbirleri devletlere bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir".

Berlin Antlaşması'nın bu hükmü ile Türk-Ermeni ilişkilerine yabancı güçlerin müdahale edebilmesi hakkı tanınmış olmaktadır.

Böylece Ermeniler, Ruslar ve İngilizler tarafından kullanılmaya başlanmış ve İngiltere'nin elinde Rus yayılmacılığına karşı bir ileri karakol vazifesi görmüşlerdir. İngiltere ve Rusya tarafından tarih sahnesine sunulan Ermeni Sorunu, aslında emperyalizmin Osmanlı Devleti'ni yıkma ve paylaşma politikasının bir uzantısıdır. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve yalanları da işte bu politikanın propaganda ürünüdür!..

 

#1 - Mayıs 28 2006, 15:10:14
« Son Düzenleme: Ağustos 10 2006, 21:42:52 Gönderen: _TrAiToR_ »
imzanız kural dışı.

Arkadaşlar bu bölümlere önem verelim...... Bizi biz yapan değerler...
#2 - Mayıs 31 2006, 12:38:27
imzanız kural dışı.

ikilibi katliyam desek buna ne dersiniz ?
#3 - Mayıs 31 2006, 20:50:20

Valla adı vahşet....Önemli olan bunlara sahip çıkmak..Savunmak...

Arkadaşlar soykırım vardır....


iki mesaj birleştirilmiştir.ard arda mesaj göndermeyelim..
#4 - Mayıs 31 2006, 23:53:27
« Son Düzenleme: Haziran 01 2006, 14:26:53 Gönderen: dArK »
imzanız kural dışı.

yazmamak için kendimi tutuyorum ama sanırım siz soykırınla katletme farkını anlayamamışsınız...
#5 - Haziran 04 2006, 12:56:09

yapıldı ya da yapılmadı...ama bunun farkını bilmeyen insanların yorum yapması :icon
#6 - Haziran 04 2006, 12:58:46

ya tabi öyledir...bence aç sözlüğü bak..konuyu açan arkadaş da baksın...
#7 - Haziran 04 2006, 13:02:13

en sonki olaydan sonra kimseyle polamiğe girmeme kararı aldım...benim ne düşündüğüm zaten ortada...ben yalnızca bu iki kavramın karıştırılmaması gerektiğini söylüyorum o kadar...
#8 - Haziran 04 2006, 13:04:46

yazmamak için kendimi tutuyorum ama sanırım siz soykırınla katletme farkını anlayamamışsınız...

evet doğru bu iki kavramı bilmeyen ayırt edemeyenler hiç yorum yapmasın bile  :okey ama burda kavram kargaşası yok !
#9 - Haziran 04 2006, 15:52:39

 konuyu açanda soykırım var demiş sende onaylamıssın  :alala

Afferin lan....gerçekten çok güzel bir konu...evet soykırım var...ama Türk soykırımı....ermenilerin doğu anadoluda yaptığı

katliam...Çok dikkat edilmesi lazım....
#10 - Haziran 04 2006, 15:57:08

bana sorduğun bu sorunun saçma olduğnu sende biliyosun bu konuyla ilgili evvelden de bilgim var ayrıca arkadaşn paylaşımınıda okudum benim dediğim kim suçlu filan değil o veye bu sen türklerin soykırıma uğradığnı mı söylüyosun ?
#11 - Haziran 04 2006, 16:02:05

tamam feci olduğnu herkes kabul ediyo zaten ama ben tam olarak seni anlmak istiyorum evet soykırım var...ama Türk soykırımı burda böyle demişsin  :alala gene beni çelişkiye düşürdün düşüncen hakkın da!

Afferin lan....gerçekten çok güzel bir konu...evet soykırım var...ama Türk soykırımı....ermenilerin doğu anadoluda yaptığı

katliam...Çok dikkat edilmesi lazım....
#12 - Haziran 04 2006, 16:05:12

hakaret etmene lüzum yok gördüklerimi söylüyorum  :okey
#13 - Haziran 05 2006, 13:39:53

kimse kimsenin kusuruna bakmıyor da hala o iki kavram karıştırılıyor...sanırım ozzy de buna değinmek istedi..
#14 - Haziran 05 2006, 17:09:45

ermeni soykırımı diye birsey yok bunlar türkiyeye uygulanan politikalrdan sadece birisi...
#15 - Haziran 05 2006, 17:14:20

kimse kimsenin kusuruna bakmıyor da hala o iki kavram karıştırılıyor...sanırım ozzy de buna değinmek istedi..


evet ama ...
#16 - Haziran 05 2006, 17:52:48


aması hala sokırım demeleri  :okey
#18 - Haziran 06 2006, 17:40:45

katletmek=soykırım denemez........................
#19 - Haziran 06 2006, 22:21:00

Ya siz kavram kargaşasına dalmış gidiyorsunuz.Ben konuyu kavramları tartışanız diye yazmadım ayrıca ben konu üzerine tez hazırladım...Maksat bilgiyse mevcut..Önemli olan sesimizi duyurmak..Ayrıca kavramlar o kadar inceki iyice incelersek işin içinden çıkamayız..Ermeni sitelerine girerseniz çokta abartmadığımı görürsünüz..Sitelerde SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI adı altında o kadar yalan ve saçma bilgiler varki.....Arkadaşlar biz bu yüzden gerilere gidiyoruz...Herşeyi amacı dışında yorumluyoruz...Biraz daha dikkat..............
#20 - Haziran 07 2006, 21:59:46
imzanız kural dışı.

susayım diyorum ama olmuyor...ne demek kavram kargaşasına takılmışsınız!!??bu iki kavramı ayırmadan mı tez yazdın???saçmalık yaa
#21 - Haziran 07 2006, 22:36:59

soykırımın içinde katletmek var ama katletmenin içinde soykırım yok yani katletmekte her zaman amaç soykırım değildir ama soykırım amacıyla yapılan şey elbette katletmek gibidir...
#22 - Haziran 07 2006, 22:45:23

Ya siz kavram kargaşasına dalmış gidiyorsunuz.Ben konuyu kavramları tartışanız diye yazmadım ayrıca ben konu üzerine tez hazırladım...Maksat bilgiyse mevcut..Önemli olan sesimizi duyurmak..Ayrıca kavramlar o kadar inceki iyice incelersek işin içinden çıkamayız..Ermeni sitelerine girerseniz çokta abartmadığımı görürsünüz..Sitelerde SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI adı altında o kadar yalan ve saçma bilgiler varki.....Arkadaşlar biz bu yüzden gerilere gidiyoruz...Herşeyi amacı dışında yorumluyoruz...Biraz daha dikkat..............


ermeni sitelerinde olayların şişirilmesi yalan yanlış yazılması sana bu kavramı kullanma hakkını ver mez ! böyle bi mantıkla nası tez hazırlayabildin  :iconErmeni politikacı: Türkler bizi katlederek soyumuzu tüketmek istediler..Bu soykırım değil mi...

Aslında katletme ile soykırım arasında fark yokmuş..Bir ermeni böyle söylemiş...

O zaman ermeniler doğu anadolu Soykırım yaptılar... :ban

ne yani ermeniler böyle diyo diye türklerde onlarda bize soykırım yaptılar mı demeli :icon
#23 - Haziran 08 2006, 11:59:09
« Son Düzenleme: Haziran 08 2006, 12:00:45 Gönderen: ozzy »

sana kesinlikle katılmıorum poisonivy...biz burda kawramları deil,haklılıımızı ortaya koymaya calışıoruz..destek olursan sewinicez..amacını tam olarak öğrenebilr miyim??? :hönk  :hönk
#24 - Haziran 08 2006, 16:43:53
oyun  bitince şah da, piyon da aynı  kutuya  konur...

destek bir yana beni anlamamanız enteresan..neyse nasıl biliyorsanız öyle devam edin arkidişler ben artık karışmıyorum
#25 - Haziran 08 2006, 16:46:05

noluyo burda ırkçılığamı başladınız her kez hür  doğru müdahale eden olmayınca .....   :alala
#26 - Haziran 08 2006, 16:50:44

sana kesinlikle katılmıorum poisonivy...biz burda kawramları deil,haklılıımızı ortaya koymaya calışıoruz..destek olursan sewinicez..amacını tam olarak öğrenebilr miyim??? :hönk  :hönk
  görmüyomusun sen de böyle şeylere göz yumuyosun sağol  :okey
#27 - Haziran 08 2006, 16:56:28

SİZ DEWAM EDİN GENÇLİK  :öff
#28 - Haziran 08 2006, 17:09:01
oyun  bitince şah da, piyon da aynı  kutuya  konur...

Konuyu dagıtmaylım pls!  <_<
#29 - Haziran 08 2006, 21:38:35
Bu kullanıcı adı ile yazılan (ilk 13 mesaj hariç) mesajların aslı salih nickli kişiye aittir. Forum içerisinde düzeltilemeyen teknik bir problem nedeni ile inferno adı altında gözükmektedir.

Bu mesajlardan doğacak her türlü sorun ilgili kişiyi ilgilendirir.
AlternatifimCafe

SİZ DEWAM EDİN GENÇLİK  :öff

gençlik dediğin kişilerden ben tarih felsefe bilimi araştırmacısı

ozzy tarih felsefe araştırmacı...

sen ise yoldan geçen birisin...bize somut bilgilerle gel... :öff

dostum anlıorum ben seni ama sorduk mu yaa  :öff
#30 - Haziran 09 2006, 09:25:56
oyun  bitince şah da, piyon da aynı  kutuya  konur...

baba türklere soykırım var gerçektende ...
#31 - Haziran 09 2006, 10:29:00
...SENİN MARKA OLDUĞUN YERDE FİYATLARI BEN BASARIM...

Arkadaşlar muhabbeti geyikte yapalım..Konuyu ben açtım çünkü bu kotap okudumnu üzerine tez yazdım ve 10 dan fazla kitap okudum.Arkadaşlar kendini kanıtlama platformu değil burası ayrıca kimse ırkçılık falan yapmıo.....Ronaldoo ya katılıyorum hemde sonuna kadar......Tutturmuşunuz bi kavram meselesi gidiyorsunuz.Biz okumadan fikir sahibi olan bi milletiz göstergesi de cevaplar...Çok bilmişlik deil yapmamız  gereken.İçeriğine bakın şu konunun.Teşekkürler
#32 - Haziran 09 2006, 15:28:10
imzanız kural dışı.

sana katılıyorum ama ciddi çalışmalar yaptım bazıları konuyu saptırıy
#33 - Haziran 09 2006, 15:32:02
imzanız kural dışı.

samete katılıyorum asıl ermenilerin bize yaptığı soykırımlık!

partilere verilen tepkileri de unutmayalım :öff

#34 - Haziran 09 2006, 15:37:00

Arkadaşlar muhabbeti geyikte yapalım..Konuyu ben açtım çünkü bu kotap okudumnu üzerine tez yazdım ve 10 dan fazla kitap okudum.Arkadaşlar kendini kanıtlama platformu değil burası ayrıca kimse ırkçılık falan yapmıo.....Ronaldoo ya katılıyorum hemde sonuna kadar......Tutturmuşunuz bi kavram meselesi gidiyorsunuz.Biz okumadan fikir sahibi olan bi milletiz göstergesi de cevaplar...Çok bilmişlik deil yapmamız  gereken.İçeriğine bakın şu konunun.Teşekkürler

demek 10 kitap okudun??vayyyy amma çok...ama hala kavram kargaşası yapılıyor konudan sapılıyor diyorsun ama sen de bilmiyorsun ya da kabullenmek istemiyorsun...şu at gözlüklerini çıkartsan diyorum gözünden...
#35 - Haziran 09 2006, 19:57:59

eslem

böyle tartışmaların olması gayet normal..
türkiye sınırları içersinde 2 milyon ermeni yaşıyo..
herkesin secerisini bilemeyiz tabii
#36 - Haziran 09 2006, 20:00:31

böyle tartışmaların olması gayet normal..
türkiye sınırları içersinde 2 milyon ermeni yaşıyo..
herkesin secerisini bilemeyiz tabii

evet haklısın.....ben de öyle düşünüyorum ama başka yönden.. ayrıca 2 milyon ermeninin bilmemkaç bilyon türke soykırım yapması şaşılacak iş değil mi?? :öff
#37 - Haziran 09 2006, 20:11:09

eslem

şu anda 2 milyon var..
 :öff
hepsinden nefret ediyorum
#38 - Haziran 09 2006, 20:13:47

o zaman daha az varmış demek ki dediğine göre.. bu arada ben de seni seviyorum :muhah
#39 - Haziran 09 2006, 20:15:02

510 milyonmu yuh ne 510 u
#40 - Haziran 09 2006, 20:49:05
Sokakta kırık kalplere rastladım, Kopya kalplere damladım ..!

Arkadaşlar muhabbeti geyikte yapalım..Konuyu ben açtım çünkü bu kotap okudumnu üzerine tez yazdım ve 10 dan fazla kitap okudum.Arkadaşlar kendini kanıtlama platformu değil burası ayrıca kimse ırkçılık falan yapmıo.....Ronaldoo ya katılıyorum hemde sonuna kadar......Tutturmuşunuz bi kavram meselesi gidiyorsunuz.Biz okumadan fikir sahibi olan bi milletiz göstergesi de cevaplar...Çok bilmişlik deil yapmamız  gereken.İçeriğine bakın şu konunun.Teşekkürler

tez yazman sana ekstra bi özellik katmıyo bizde yazıdığımız tezlerden bahsetmiyoruz zaten

istersen 100 kitap oku bu konuyla ilgili ...

arrıca kimse kendini kanıtlamaya çalışmıyo kimin ne olduğ belli zaten

ırkçılık meselesine gelince buna istinaden söyledim :
sana kesinlikle katılmıorum poisonivy...biz burda kawramları deil,haklılıımızı ortaya koymaya calışıoruz..destek olursan sewinicez..amacını tam olarak öğrenebilr miyim??? :hönk  :hönk
 
tabi bu yorum senin için normalse bilemem !

kavram meselesi evet çok yerinde bi tartışma a nın ne olduğnu bilmeden alfabeyi okumaya benziyo bu

valla harikasın tümevarımların mütiş yani '' Biz okumadan fikir sahibi olan bi milletiz göstergesi de cevaplar... ''

kimse çok bilmişlik yapmıyo bi konu açmıssın bizde bu konu hakkında yorumlarımızı yazıyoruz tabi kızmassan !
#41 - Haziran 10 2006, 10:23:11

şunu bi okuyun..belki bazı şeyleri açıklar  :icon

SOYKIRIM NEDİR?

Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce "Ermeni katliamı ve soykırımı" olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası başlatılmıştır.

Oysa soykırım; “ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesi”dir. Bu suç, direkt olarak bir hükümet tarafından veya onun rıza göstermesi ile işlenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmak için 1948'de "Soykırım Sözleşmesi”ni kabul etmiş ve Türkiye de bu sözleşmeye 1950 yılında taraf olmuştur.

Soykırım dendiği zaman Nazilerin, Yahudilere ve diğer etnik gruplara karşı giriştikleri kitlesel kıyım akla gelir. 1939-1945 yılları arasında 5-6 milyon Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet savaş tutsağı, birer milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivil halkı, 200.000 civarında Çingene ve 70.000 özürlü insanın canına kıyılmıştır. İşte soykırım budur.

Bunlara ilave olarak, Birleşmiş Milletler'in önleyici yönde sözleşmesi olmasına rağmen, modern çağda da sayısız soykırım olayı görülmüştür.

Örneğin, bizzat olayın kahramanı 2 emekli Fransız generalin Le Monde’da yayınlanan itiraflarına göre; Fransızlar 1954-1962 yılları arasında Cezayir’de en az 1 milyon Cezayirliyi katletmiş, 1965-1966 yıllarında Endonezya ordusu bir milyon komünisti ve ailelerini öldürmüş, 1975-1979 yılları arasında Kamboçya'da Kızıl Kmerler 1.7 milyon Kamboçyalı'yı katletmiş, 1994'de Ruanda'da 500.000 Tutsi, Hutular tarafından öldürülmüş ve nihayet 1991'den sonra Bosna-Hersek ile Kosova'da binlerce Müslüman Sırp vahşetine maruz kalmıştır.

Soykırım suçu, gerçek anlamda bu olaylarda işlenmiştir. Ermeni iddialarının ve yalanlarının aksine, 1915 yılında Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin daha güvenli topraklara göç ettirilmesi uygulaması, Ermenilerin ve cephelerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir harekettir ve soykırımla hiç bir ilgisi yoktur. Ermenilerin Doğu Anadolu'da savaş ve göç sırasında kayıplar verdikleri doğrudur. Ancak bu kayıplar, Doğu Anadolu'da yaşanan savaş ve isyanlar nedeniyle asayişin sağlıklı olarak sağlanamaması, araç, yakıt, gıda, ilaç yetersizliği, ağır iklim koşulları ile tifüs gibi salgın hastalıklar nedeniyle meydana gelmiştir. Hiçbir şekilde kasıtlı ve planlı bir katliam söz konusu değildir.

Aslında Ermeniler, geçmişte hakimiyeti altında yaşadıkları devletlere ihanetlerinden dolayı bir çok kez buna benzer göç hareketlerine tabi tutulmuşlardır. Sasaniler 379'larda 70.000 Ermeni’yi İran'a, Bizanslılar 1025'lerde Doğu Anadolu'daki 40.000 Ermeni'yi Sivas ve Kayseri'ye, Memluklar 1250'lerde 10.000 kadar Ermeni'yi Mısır'a, 1743'de İranlılar 24.000 Ermeni'yi İran içlerine ve 1777'de Kırım'ı işgal eden Ruslar bölgedeki binlerce Ermeni'yi steplere sürmüştür.

Tarih boyunca sayısız göç ve sürgün olayına maruz kalan Ermeniler, bunların hiç birini gündeme getirmeden, sadece 1915'te Osmanlı devleti tarafından son derece haklı gerekçelerle yer değiştirmeye tabi tutulmalarını sözde soykırım adı ile sorun haline getirmeye çalışmaktadırlar. Bu tavır, maksatlı ve Türkiye'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik politikaların bir ürünüdür. Bazı ülkelerin, Afrika ve Balkanlarda yaşanmakta olan gerçek anlamdaki soykırım hareketlerine seyirci kalarak, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ve yalanlarına destek vermeleri de bunun en açık göstergesidir.

#42 - Haziran 10 2006, 12:02:38
oyun  bitince şah da, piyon da aynı  kutuya  konur...

ozzy benle bu konuda tartışmayın.Konuyla sizin tartıştıklarınız farklı.At gözlüklerini gözüme takmadım....Herkes fikrini isteğince ortaya koyabilir.Bi çok avrupa devlatinde(bekçika vb.yakında fransa da ) Türkler soykırım yaptı şeklinde yasa olduğunu biliosundur umarım..Ayrıca www.ermenisorunu.gen.tr ye arada takıl.....Yetmezse ben sana vcd,kitap gönderirim....Size soru:Türkler soykırım yapmış mıdır?
biz burdan başlayalım....AYRICA ŞUNU DA İDDAA EDİYORUM.ERMENİLER BEYİN SOYKIRIMI YAPMIŞLARDIR....Kaçta diplomatımızın asala tarafından öldürüldüğünü bilio musun?ASALA  ne diye sorma da....
#43 - Haziran 10 2006, 16:34:03
« Son Düzenleme: Haziran 10 2006, 16:36:37 Gönderen: insane_rbz »
imzanız kural dışı.

ya arkadaşlar kusura bakmayın da amma dağıtmışsınız konuyu  :öff

yani burda kimin araştırmacı olduunu fln araştırmıyoruz bizz...

şu anda Türkiye de 2 milyon ermeni war diyo arkadaşımız..

diğer arkadaşımız : 2 milyon kişi katledemez soykırım yapamaz diyo

 :öff  :öff şu anda 2 milyon war  :öff :öff ve ayrıca soykırımı doğuda yapıyolar tüm Türkiye de zaten yapamazlar 70 milyon öyle kolay kolay soykırıma uğramaz...  :öff

her neyse konu bayaa dağıldı karıştı....

onlar soykırım dediği için konuda soykırım olarak geçmiş bu kavram buna bu kadar takılmanıza bence gerek yoq ... isterseniz siz konudan uzaklaşıp tartışmaya devam edin  :öff
#44 - Haziran 10 2006, 17:01:24
Piyasadaki tek adam gibi adam, maymun Çarli'ydi...

insane_rbz


ya öffff be amma çarpıttın yeter bu kadar senin kişiliğnle ilgili bişe mi dedikte benim için  hakaretvari sözcükler sarf ediyosun


NOT:KONU DAĞILMASIN LÜTFEN !
#45 - Haziran 10 2006, 20:45:15

Ewet sölediklerinizi kanıtlayın........Tamam derim..........
#46 - Haziran 12 2006, 15:17:41
imzanız kural dışı.

Ms.ExtacY

Ermeni soykırımı yok.Türk soykırımı konusunu boşuna eşelemye de gerek yok..

Geçmişte didinip durursak kalırz ortada..Biz ermeni soykrmı olmadğna inandralm da gerisini boşvern..
#47 - Haziran 27 2006, 15:42:33

ermeniler hala kndini kandrsın haksızlklarınıda kawram meselesimi diilmi gibi saçmalılklarla örtmeye çalışşın :hii? acaba BİZE TÜRKLERE YAPILAN SOYKIRIMA  kalanları öldürerekmi karşılk wersek diyorm ama türk milleti asla ermeniler kadar barbar olmas olamaz  :hii? bnce türkiyenn topraklarında yetşenen buğdayı başağı ekmeği yemesin ermeniler onlarn yetştii topraklarda bizm şehitlrimizn kanı war  :hii? fatih sultan mehmet yamış belkide yanlışı zamannda onlara ii dawranrken nankör barbar millet :hii?
#48 - Temmuz 24 2006, 01:38:39
sadece senn aşkın avutur beni unutturr bana bütün dertleri şefktli kollarnda sar beni bu gece istediim aslında çoq deil sadece senn olmak istedm....


Mor Ve Ötesi Fan Club *Çilekeş Fan Club*Atatürk Birliği

ERMENILERE SOYKIRIM FALAN YAPMADIK TAM TERSI ONLAR TÜRKLERE ZULUM VE ISKENCE YAPTILAR..BIZIM ELIMIZDE KANITLARIMIZ VAR AMA ERMENILERDE VE ONUN AVUKATLIGINI YAPAN FRANSADA KANIT FALAN YOK.. KESKE TUM ERENILERI ATATURK O ZAMAN YERYUZUNDEN SILSEYDI..SIMDI BOYLE OLMAZDI BASIMIZA CIKMAZLARDI... :ban :vur :vur &o :ban
#49 - Ağustos 04 2006, 22:16:16
YA SEV YA TERKET
          

Ne  MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! 

ERMENILERE SOYKIRIM FALAN YAPMADIK TAM TERSI ONLAR TÜRKLERE ZULUM VE ISKENCE YAPTILAR..BIZIM ELIMIZDE KANITLARIMIZ VAR AMA ERMENILERDE VE ONUN AVUKATLIGINI YAPAN FRANSADA KANIT FALAN YOK.. KESKE TUM ERENILERI ATATURK O ZAMAN YERYUZUNDEN SILSEYDI..SIMDI BOYLE OLMAZDI BASIMIZA CIKMAZLARDI... :ban :vur :vur &o :ban

bence çok hatalı yorum yapıyosun zaten konuda yorumunla benzeşmiyo !
#50 - Ağustos 05 2006, 09:09:51

siz hala tartışıo musunuz yaa   :muhah
#51 - Ağustos 08 2006, 00:26:26
oyun  bitince şah da, piyon da aynı  kutuya  konur...

Ya yuh ! Konuyu açan arkadaş iyiki karşımda değilsin yoksa fena şeyler olurdu kanımca !

Soykırım ile katletme arasındaki farkı çöz öyle gel 1

Talat Paşa olası bir savaş anında azınlığın çok zarar görmemesi için kaydırma işlemini gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiştir. Bu kaydırma işleminde SOĞUK-AÇLIK-HASTALIK-VEBALAR artınca bir çok ermeni hayatını kaybetmiştir ve bu 50-100bin kdr civarındadır ve ÇOK ÇOK ZORLUK ÇIKARAN ERMENİLER öldürülmüştür bu doğrudur ama

ÖZELLİKLE sanki ermeni soyunu bitirmek için YAPILMIŞ BİR KATLİAM SÖZ KONUSU DEĞİL ! Kaydırma anında süre gelen hatalar zincirinin sonucunda bir çok ermeni kaybedilmiştir yollarda..

Olay bundan ibarettir.. AÇIN KİTAP OKUYUN YA..

Provakatörcümüsün nesin sende... kes artık ayrımcılık yapmayı millet arasında..
#52 - Ekim 30 2007, 20:12:17
Gidişim biraz suskun ama ''Dönüşüm'' böcek olucak.

Gregor Samsa

Irkçılık yapmanın ne lüzumu var?
Birileri kapatmış sanki gözlerinizi. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil, öyle ya da böyle tarih boyunca böyle olaylar yaşandı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Tarafsız yaklaşmak lazım olaylara, o zaman belki görürüz yanıtları.
#53 - Kasım 01 2007, 14:18:25

Geçmişi silmeyenler ya geçmişte yaşanan kötü şeylerden yola çıkıp huzursuzluk çıkararır, ki kendiside huzursuz olur kişinin, ya da geçmişte yaşanan güzel şeyler bizi "bu kadar yeterli" demeye yönlendirir ki o zaman gelişme diye bişey olmaz
#54 - Kasım 03 2007, 10:10:33
AŞIRI HIZ DEĞİL, DİKKATSİZLİK KAZA YAPTIRIR...

Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.