Alternatifim Cafe

Atatürk Birliği

Discussion started on Fan Club & Birlikler

1881-1938
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ATATÜRK'ün HAYATI
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyehatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'I işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

*Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.

*Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921)

*I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

*II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

*Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

*Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda

barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi :
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.

Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.
KURALLAR
 • Atatürk'ü eleştiren,hakaret eden ve benzeri şeyleri buraya yazmayınız...Hem konumuzun kuralı hemde sizin Atatürk'e biraz olsun gösterdiğiniz saygı açısından...
 • Burası bir fan club değildir...Bu yüzden buraya yazdığınız her mesaja dikkat ediceksiniz...Alaycı kelimlerinizi bu konuya girdiğiniz de dışarıda bırakacaksınız...
 • Bilmenizi isterim bu birlik diğer fan clublar gibi ünlülerden açılmış bir birlik değildir.O'nu  onlarla aynı kefeye koymayınız...
 • Bu konu altında mesajlarınızda Türkçe'ye oldukça uymalısınız...(Bu bir kural değil ricadır.Bu kurala uyup,uymamanız sizin O'na saygınıza bağlıdır...)
 • Kurallara uymanızı dilerim...
Kodlarımız
RESİMLİ
Kod: [Seç]
[center][b]>>ATATÜRK BİRLİĞİ>>
[url=//forum.alternatifim.com/index.php?topic=23064.0][img]www.devletim.com/images/haber/ata_imza.gif[/img][/url]
[b]<<TIKLA<<[/b][/center]
RESİMSİZ
Kod: [Seç]
[url=//forum.alternatifim.com/index.php?topic=23064.0]Atatürk Birliği[/url]
  LOGOMUZ
  >>ATATÜRK BİRLİĞİ>>

  <<TIKLA<<


  Değerli Birliğin Değerli Üyeleri
  • EciSh-büCüSh
  • Nightmare
  • Sea Deniz
  • Pesim1sTLee
  • california
  • cleopatra_6784
  • Hüseyin Şen
  • Lavinya
  • ^^ChaTLaKK^^
  • ChAtLaK_GiRL
  • prenses_91
  • soul_death
  • suvi
  • 7David23
  • viceza
  • DjinN
  • df_grint
  • blckc
  • HaTe_oR_LoVe
  • BaHa_8
  • Zep
  • ChernobiLe
  • tavada
  • insane_rbz
  • ozzy
  • elif sezen
  • çikolata_canavarı
  • timeron
  • sweet_gizem
  • EkiN
  • goldberg
  • gzdylmz
  • necati_sasa
  • Lavinya
  • melis666
  • essgi
  • lallapatilom
  • baharing
  • tutkum_ceza
  • white_sinem
  • Luxor
  • dArK
  • rapperviolinist
  • sinem_07
  • ege
  • dr_gamzeyildiz
  • cimcimix_90
  • NHn_aughty
  • zany
  • rock_baby
  • Tuğçe
  • goldberg
  • Şekerlik :)
  • damarımda_rap
  • beyonce_fun
  • beyonce_dc_ngp
  • GÖKBÖRÜ
  • sessiz
  • angelfb1907
  • messa
  • __sArSıLmAz__
  • yağmur618
  • m@niac_girL
  • ***GZM***
  • VaSiYeT
  • _broken_
  • gamze001
  • LeDeNa kRaLiTsA
  • ece_breakdance
  • aysusahin
  • gece_yolcusu01
  • sagopakajmer_
  • kırçiçeği
  • mrv
  • billgoldberg
  • melancholy
  • hakan_paris
  • $eker
  • ozbloood
  • nobodys_listening
  • reis 
  • M_SlimShady
  • kelomar
  • theoc_adam
  • bjk_girl
  • Hypno
  • wirgo_drummer
  • a-s-l-ı
  • angel_17
  • Blood Girl
  • oozzy
  • shed
  • Sweetcino
  • turkuaz_serkan
  • frekanss
  • VanilyA
  • nobodys_listening
  • !!!desperado!!!
  • patırtı
  • RéßèŁŁíõN
  • Köyün Delisi
  • jamelia 
  • hayalperest
  • burcu_ksk35.5
  • capuCHino
  • mardinlee
  • boddαh//hUh rAsTası
  • xara
  • rocker girl
  • ╬ biLL.Roxy ╬ 
  • T.a.m.
  • ua_yeliz_ua
  • Belediye Çukuru
  • Origamik ÇuF çuF
  • _saat_
  • ares_eros
  • тħє_gαмє_αηd_мє
  • kingbozbay
  • osmancuh
  • angime
  • Lost_Heaven
  • tuhbiş 
  • SILA_37
  • pLague
  • mimi_kitty
  • real slim shady
  • everything
  • yakamoz-eren
  • G:OKCHE
  • nyliefer 
  • ölüm meleği
  • !.KaRaKaLeM.!
  • chokoprenses
  • ...|ℓιℓιηιтι|...
  • şövalye
  • pessimist_mge
  • rus kozmonotlar
  • _powergirl_
  • ^^yağmur yürekli^^
  • lp_fan
  • crime and punishmen
  • s@t@n!st !m@m @mc@
  • dGdm
  • Denizzz06
  • honurerkoc
  • ece_m
  • aLize
  • ~ι¢є.ѕυη~
  • ●_LσνEмσ_●
  • KuRtCoBaiN
  • deathly_hallows
  • Sarımsak
  • esmer_bela
  • beyonce_dc_ngp
  • free_dom_
  • -мσηѕσση-
  • Uçan İnek
  • siyah-beyaz a$k
  • shut-_-up
  • rus kozmonotlar
  • japongirl
  • mrv..!
  [/list]
  #1 - Mayıs 19 2006, 21:22:46
  « Son Düzenleme: Nisan 30 2008, 15:35:16 Gönderen: EciSh-büCüSh »

  canozgur_91

  İlk üye ben olayım...
  #2 - Mayıs 19 2006, 21:31:42

  İmzayla uğraşıyorum...Çözünce,eğer çözebilirsem üyeliklerle de ilgileneceğim...Ama şimdi logoyu koymayı denemeyin,çünkü olmayacaktır.
  #3 - Mayıs 19 2006, 21:36:48

  canozgur_91

  Tamam, bekliyorum.
  #4 - Mayıs 19 2006, 21:39:17

  Tamam, bekliyorum.
  Seni üye yaptım da imza da hala bir sorun var.
  #5 - Mayıs 19 2006, 21:51:51

  canozgur_91

  Çözemezsen yardım edeyim istersen?
  #6 - Mayıs 19 2006, 22:10:29

  Sea Deniz

  bni de üye yap bakalım.... ;)

   :öff
  #7 - Mayıs 19 2006, 22:12:14

  Atatürk'ün doğum tarihini kimse bilmiyo.Niçin sakladığını biliyo musunuz??Aradım ama bulamadım ya çok merak ettim soranlara niçin 19 mayıs olmasın gibi bişi diyomuş tam hatırlamıyorum :alala
  #8 - Mayıs 19 2006, 22:23:20
  İmzanız kural dışı.

  canozgur_91

  Atatürk'ün doğum tarihini kimse bilmiyo.Niçin sakladığını biliyo musunuz??Aradım ama bulamadım ya çok merak ettim soranlara niçin 19 mayıs olmasın gibi bişi diyomuş tam hatırlamıyorum :alala
  Ben şöyle biliyorum:
  Saklamıyor, çünkü kendisi de bilmiyor.Osmanlıda doğum tarihlerine pek önem verilmezmiş sadece yılı kayıtlara geçermiş.O da bilmediği için 19 Mayıs olarak söylüyormuş...
  Yanlışım varsa, bilen biri düzeltsin.
  #9 - Mayıs 19 2006, 22:31:35
  « Son Düzenleme: Mayıs 19 2006, 22:32:11 Gönderen: canozgur_91 »

  canozgur_91

  Kod: [Seç]
  [center][b]>>ATATÜRK BİRLİĞİ>>
  [url=//forum.alternatifim.com/index.php?topic=23064.0][img]www.devletim.com/images/haber/ata_imza.gif[/img][/url]
  [b]<<TIKLA<<[/b][/center]

  ben yaptım oldu bunu koyabilirsin resimliye...
  #10 - Mayıs 20 2006, 00:11:49

  ben de üye olmak istiyorum...
  #11 - Mayıs 20 2006, 08:41:45
  benim bir tek bilgim vardır, o da aşktır
  sokrates

  >>ATATÜRK BİRLİĞİ>>
  <<TIKLA<<

  Atama saygılarla.Eklerseniz sevinirim.
  #12 - Mayıs 20 2006, 08:43:47

  atatürk birliğine üye olmamak ayıp..beni de ekleyebilir misiniz?ancak imzaya koyma zorunluluğu yoktur umarım.
  #13 - Mayıs 20 2006, 08:45:47
  give me something to kill the pain
  there is no tomorrow and no today
  my soul is not for eternity
  ...and i know i will fade away in memories         Ben de üye olmak istiyorum.  Ama nasıl bilmiyorum. Lütfen hemen üye olabilirmiyim...
  #14 - Mayıs 20 2006, 10:55:48
  İNSAN EN GÜZEL KENDİNİ ANA DİLİNDE ANLATIR... KULLANMAK İSTEMİYORSAN BARİ KİRLETME... BİZİ FARKLI KILAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİMİZDİR DİLİMİZ...
  ... TÜRKÇE YAZ TÜRKÇE KONUŞ...

  bni de üye yap bakalım.... ;)

   :öff

  Tamam Deniz Ablacım
         Ben de üye olmak istiyorum.  Ama nasıl bilmiyorum. Lütfen hemen üye olabilirmiyim...
  Siz üye olmak istediğinizi söylüyorsunuz bende yapıyorum...  :))
   Diğerleri biraz bekleyebilir özür diliyorum.İmzayla ilgileneceğim.Bu arada teşekkürler can...  :cicek
  #15 - Mayıs 20 2006, 11:28:09

  Lütfen üye olmak istemeden önce kuralları okuyunuz...
  #16 - Mayıs 20 2006, 11:40:16

  bende üy olabilirmiyim
  #17 - Mayıs 20 2006, 11:54:24
  İmza kural dışı.

  canozgur_91

  bni de üye yap bakalım.... ;)

   :öff

  Tamam Deniz Ablacım
         Ben de üye olmak istiyorum.  Ama nasıl bilmiyorum. Lütfen hemen üye olabilirmiyim...
  Siz üye olmak istediğinizi söylüyorsunuz bende yapıyorum...  :))
   Diğerleri biraz bekleyebilir özür diliyorum.İmzayla ilgileneceğim.Bu arada teşekkürler can...  :cicek
  Bişey değil, görevimiz...
  #18 - Mayıs 20 2006, 12:07:22

  bende üy olabilirmiyim
  Tabi ki kuralları okuduysan ben üye yapıyorum seni...  :))
  #19 - Mayıs 20 2006, 12:08:21

  **Qu€€n**  çok güzel düşünmüşsün bende üye olabilirmiyim  :))  :cicek
  #20 - Mayıs 20 2006, 12:11:09
  « Son Düzenleme: Mayıs 20 2006, 13:55:37 Gönderen: ChAtLaK_GiRL »
  İmzanız Kural Dışı

  benide üye yaparmısın bu birliğe  :cicek herkesin üye olması gerekir  (a)
  #21 - Mayıs 20 2006, 13:19:04
  Yalnızlık Derin Bir Sancı Şimdilerde Yüreğimde..

  bende üye oLmakk istiorm ekLersen seviinirim... :cicek
  #22 - Mayıs 20 2006, 14:00:53
  İmzanız kural dışı

  suvi

  kuzen benide üye yapar mısın?şimdilik bir şey koyamıyacam ama sonra koyarım resim felan
  #23 - Mayıs 20 2006, 15:53:10

  7David23

  ben de üye olmak istiyorummm    :)) :))
  #24 - Mayıs 20 2006, 23:17:58

  benide üye yaparsan sevinirim ... imzama ekliyorum kodu şimdi ...
  #25 - Mayıs 21 2006, 11:36:03
  Piyasadaki tek adam gibi adam, maymun Çarli'ydi...

  Üye:

  0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.