Alternatifim Cafe

İşte YÖK'ün yeni formülü (Açıklamanın tam metni)

Discussion started on Eğitim

Beklenen katsayı açıklaması YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan tarafından yapıldı.

YÖK Genel Kurulu, üniversite giriş sınavında adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0.15, alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde 0.13 katsayı ile çarpılmasını kararlaştırdı.

2010 yılından itibaren uygulanacak yeni sınav sisteminde, baraj puanlarını önlisans ve açıköğretim programları için en az 140, lisans programları tercih edilebilmesi için en az 180 puan olarak belirledi.


2010'dan itibaren uygulanacak yeni sınav sisteminde sınavın birinci ve ikinci aşamalarında her puan türünde Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların, üniversite yerleştirme puanları hesaplanırken Ağırlık Ortaöğretim Başarı Puanı'nın tercih edecekleri tüm programlar için alan içi katsayı değerinin (0.15) kullanılmasını kararlaştırdı.


--------------------------------------------------------------------------------

YÖK'ÜN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Bilindiği üzere 1998 yılında üniversiteye giriş sisteminde esaslı bir değişikliğe gidilmiştir. 1999 yılına kadar ortaöğretim müfredatının tamamına dayalı bilgi ölçmeye yönelik bir sınav sistemi uygulanıyorken, bu değişiklikle sınav sistemi, ilköğretimin tamamı ile ortaöğretim kurumlarının birinci sınıflarında okutulan ortak derslerden edinilen bilgiye dayalı, bir yetenek sınavına dönüştürülmüştür. Ortaöğretimin diğer sınıflarında okutulan derslerdeki başarı ve ortaöğretimdeki alanlardan yükseköğretime yönlendirme ise katsayı uygulaması ile sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu uygulama öğrencilerin yetenek sınavına odaklanmasına yol açmış ve ortaöğretimin diğer sınıflarındaki derslere ilgiyi azaltmıştır. Bu durum da öğrencilerin yükseköğretime daha az donanımlı gelmeleri sonucunu doğurmuştur.

Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla, 2005 yılında yetenek sınavının yanında, ortaöğretim müfredatının tüm derslerinde verilen bilgiyi ölçmeyi amaçlayan yeni bir sınav sistemine geçilmiştir. 2009 yılında ise bu sistem daha da geliştirilmiş, sınav iki aşamalı hale getirilmiştir. Bilgi ölçmeyi amaçlayan bu sistemde her bir alana ilişkin soru sayıları artırılmış, farklı puan türleri oluşturularak öğrencilerin belirli alanlara yönlendirilmeleri ve daha donanımlı olarak yükseköğretim programlarına yerleştirilmeleri amaçlanmıştır.

1999 – 2008 döneminde uygulanan sınav sistemlerinde adayların orta öğretimden kazandığı alan bilgileri ile tam örtüşmeyen, aynı puan türü içinde değerlendirilen ama farklı yeterlilikler gerektiren programlara yerleştirme yapılırken, artık 2010 yılında uygulanacak olan yeni sistem ile her programın gereksinim duyduğu yeterlikler esas alınmıştır. Böylece yeni yerleştirme sistemi ile öğrenciler doğal olarak, ortaöğretimdeki alan ve kazanımları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleşme imkânına kavuşmuşlardır.


Yükseköğretime giriş sınav sisteminde 1999 – 2009 döneminde ortaya çıkan bu gelişmeler, 1998 yılında alınan kararla oluşturulan katsayı sisteminin 2010 yılı itibarıyla uygulanmasını imkânsız hale getirmiştir. Yükseköğretim Kurulunun 21.7.2009 tarih ve 1266 sayılı Kararı bu gerekçe ile alınmıştır. Ancak, Danıştay söz konusu kararın katsayıya ilişkin düzenlemelerinin yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle oluşan hukuki boşluğu gidermek amacıyla, yeni bir karar alınması gereği ortaya çıkmıştır.

Yeni düzenleme yapılırken yargı kararının gerekçeleri irdelenmiş, Anayasamızın 2., 5., 12., 13. ve 42. maddeleri, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri ile yükseköğretime giriş sınav sistemindeki gelişmeler bir bütün halinde ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, her ne kadar iki aşamalı yeni sınav sisteminde sınav soruları ve puan türleri yolu ile yönlendirme yapılıyor ise de, Danıştay kararı uyarınca bu yönlendirmenin farklı katsayı uygulaması ile desteklenmesi yoluna gidilmiştir. Katsayı farkı belirlenirken, Danıştay kararında belirtilen “yönlendirme” ve Anayasamızın 13. maddesinde belirtilen “ölçülülük ilkesi” esas alınmıştır. Nitekim Anayasanın 13. maddesinde ortaya konulan “ölçülülük ilkesi” esas olarak bireyin temel haklarını Devlete karşı korumayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede yönlendirme amacıyla getirilen sınırlama, hiçbir zaman bireyin yükseköğretim hakkını ortadan kaldırmamalı; sadece istediği takdirde beklenebilecek makul seviyede bir gayretle bu sınırlamayı aşabilmesine imkân vermelidir. Tersine bir uygulama, hem yönlendirme hem de ölçülülük ilkesinin amaçladığı sınırları aşan, bireyi katlanamayacağı bir sorumluluk altına sokarak, Anayasanın 5. maddesinde güvence altına alınan bireyin maddi ve manevi varlığının gelişmesini engelleyecek bir niteliğe dönüşebilecektir. Bu temel ilke ve yaklaşım, farklı katsayıların belirlenmesinde ölçüt olarak alınmıştır.

Bu gerekçelerle aşağıdaki kararlar alınmıştır:


(1) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.7.2009 tarih ve 1266 sayılı Kararının 3., 4. ve 5. maddeleri hakkında Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması zorunluluğu karşısında, herhangi bir karışıklık olmaması için, söz konusu kararın yürütmesi durdurulan 3., 4. ve 5. maddeleri kaldırılmıştır.

(2) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanları ile yerleştirme yapılan programlar ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanları esas alınarak yerleştirme yapılan programlarda, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), adayın kendi alanında bir programı tercih etmesi halinde 0.15; alanı dışında bir programı tercih etmesi halinde ise 0.13 ile çarpılır. Ortaya çıkan sayının sınav sonucuna eklenmesi suretiyle bu aşamadaki yerleştirmeye esas olacak puan belirlenir.

(3) Adaylardan öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, sınavsız kayıt hakkı olanlar dışında, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,05 ile çarpımı sonucunda bulunan puan 2. maddeye göre hesaplanan toplam puana ayrıca eklenir.

(4) Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanları esas alınarak yerleştirme yapılır.

(5) Sınavsız geçiş dışındaki ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih edebilmek için en az 140 YGS puanı gerekir. YGS puan türlerinden en az birinde 180 puan alan adaylar LYS sınavlarından istediklerine girme hakkını kazanırlar. Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekir.

(6) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucu oluşan her puan türünde, Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanı hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğrenim Başarı Puanında tercih edeceği bütün programlar için, alan içi katsayı değeri kullanılır.


--------------------------------------------------------------------------------

YÖK Genel Kurulu sona erdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

Danıştay'ın katsayı ile ilgili verdiği kararın ardından toplantıda yeni düzenlemeye ilişkin konunun ele alındığı ve yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.


--------------------------------------------------------------------------------

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, YÖK'ün hukuka aykırı bir karar alması, hukuka aykırı bir kararda ısrar etmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki YÖK Genel Kurul toplantısına yemek için verilen arada Özgenç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgenç, Danıştay'ın katsayı ile ilgili verdiği kararın ardından toplantıda yeni düzenlemeye ilişkin konunun ele alındığını belirterek, “Şu anda kurul üyeleri kendi görüşlerini açıklıyorlar. Alternatif falan konuşmadık henüz” diye konuştu.

Yeni düzenleme konusunda bugün karar alınacağını söyleyen Özgenç, ancak tartışmaların uzaması halinde yarın da devam edilebileceğini ifade etti.

Toplantının şu ana kadarki bölümünde sadece üyelerin kendi görüşlerini açıkladığını yineleyen Özgenç, “ÖSYM Başkanı'nın toplantıya katılıp katılmadığı” sorusuna “Henüz toplantıya çağırmadık. Şu anda henüz çağırmaya ihtiyaç hissedilmedi. Ama öğleden sonraki toplantıda ihtiyaç hissedilirse çağrılır” karşılığını verdi.

Danıştay'ın katsayı kararına ilişkin dün yayımladığı gerekçenin anımsatılması üzerine Özgenç, “Bir karar var, bu kararın gerekçeleri var. Bizim kararımızla ilgili verilmiş bir karar olduğu için bizim onu göz ardı ederek bir karar almamız söz konusu değil” diye konuştu.

Özgenç, “Yeni düzenleme konusunda hangi alternatif daha ağır basıyor?” sorusu üzerine de henüz alternatiflerin görüşülmeye başlanmadığını söyledi.

Gazetecilerin, geçen haftaki toplantıda da “üyelerin görüşlerinin alındığı” yönünde açıklama yapıldığını anımsatmaları üzerine Özgenç, “Geçen hafta biz kurul üyelerinden alternatiflerle ilgili görüş almadık. Sadece bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunu konuştuk. Geçen haftaki toplantıda denildi ki 'Danıştay'ın bu konudaki gerekçeli kararı çıksın, madem ki itiraz edildi, itirazın sonucu ortaya çıksın ondan sonra değerlendirelim'. İtiraz edildi ve sonucu da ortaya çıktı. Bugün de o değerlendirme yapılıyor” ifadesini kullandı.

“Toplantıda konunun bir rapor veya karar taslağı üzerinden mi görüşüldüğü” sorusuna, Özgenç, “Herhangi bir rapor yok. Karar taslağı da karar da genel kurul toplantısı sürecinde ortaya çıkacaktır” yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine Özgenç, şunları söyledi:

“Hukuk YÖK'e birtakım yükümlülükler veriyor. YÖK, hukukun gereklerine göre hareket etmek durumundadır. YÖK, bir anayasal organdır. Anayasal organ olduğu için YÖK'ün aldığı bütün kararların hukuka uygun olması lazım. YÖK'ün hukuka aykırı bir karar alması, hukuka aykırı bir kararda ısrar etmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla YÖK'teki bütün organlar aldığı ve alacağı kararlarda hukuka uygun hareket etme konusunda azami özeni gösterecektir. Burada başka bir prensibimiz daha var. Kişisel başarıyı göz ardı eden bir uygulamaya da YÖK'ün gitmemesi gerekir.”
#1 - Aralık 18 2009, 18:48:55
« Son Düzenleme: Aralık 18 2009, 18:49:20 Gönderen: 'Jezebel »
‎ Unutma! Kendine yarattığın dünyada, içine aldığın tüm vatandaşlar arasında en 'solcu' benim!
Mercey.


Üye:

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.